API-dokumentasjon

Binær

Endringssett kan ikke ta i mot binære objekter (BLOB) som egenskapsverdier direkte. Binærobjektene må først lastes opp via et eget endepunkt. Opplastingen responderer med en ressursid som benyttes som egenskapsverdi i endringssettet.

Last opp binærdata

Laster opp binærdata og responderer med en id som deretter kan brukes som referanse i et endringssett.

Mønster

POST /nvdb/apiskriv/rest/v2/binaer

Forespørsel Hode

Navn Type Beskrivelse
Content-Type MediaType Hvilken som helst MediaType, f.eks. image/png
Content-Disposition Tekst Hvis en ønsker å angi et filnavn for egen referanse, f.eks. filename=”N808080-1.png”

Kropp Binærdata

Eksempel

POST /nvdb/apiskriv/rest/v2/binaer HTTP/1.1
Content-Type: image/png
Content-Disposition: filename="N808080-1.png"

.PNG........IHDR.............:~.U....IDATx.cj.......U.o....IEND.B`.

Svar Hode

Navn Type Beskrivelse
Location URI Angir hvor en kan lese ressursen.

Kropp Eksempel

HTTP/1.1 201 Created
Location: http://localhost:8080/nvdb/apiskriv/rest/v2/binaer/e62a6896-ff48-474c-a5f3-bb5ccc45c9c9
Last opp multipart/form-data

Samme formål som over

Mønster

<form method="post" action="/nvdb/apiskriv/rest/v2/binaer" enctype="multipart/form-data">
  <!-- Viktig: name="content" -->
  <input type="file" name="content"/>
  <input type="submit"/>
</form>

Last ned binærdata

Tillater nedlasting av tidligere opplastede binærdata. Mønster

GET /nvdb/apiskriv/rest/v2/binaer/{ressursId}

Forespørsel Eksempel

GET /nvdb/apiskriv/rest/v2/binaer/e62a6896-ff48-474c-a5f3-bb5ccc45c9c9

Svar Hode

Navn Type Beskrivelse
Content-Type MediaType Angitt hvis den ble angitt under opplasting
Content-Disposition Tekst Angitt hvis den ble angitt under opplasting

Kropp Binærdata

Eksempel

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: image/png
Content-Disposition: filename="N808080-1.png"


.PNG........IHDR.............:~.U....IDATx.cj.......U.o....IEND.B`.

Binærobjekt som egenskapsverdi

For å angi binærobjekt som egenskapsverdi i et vegobjekt benyttes elementet <binaer>, f.eks.:

...
  <egenskap typeId="7900">
    <binaer ressursId="e62a6896-ff48-474c-a5f3-bb5ccc45c9c9" format="image/png"/>
  </egenskap>
...
Attributt Beskrivelse
ressursId Id mottatt fra opplastingsendepunktet
format MediaType i henhold til [http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml]