API-dokumentasjon

Datafangst

Datafangst er et web-basert system for innsending, kontroll, redigering, og registrering i NVDB. Systemet tar i mot GPS-stedfestede data for alle vegobjekter konstruert eller endret under et vegbyggingsprosjekt.

Entrepenører er pålagt å levere data fra vegprosjekter til Statens Vegvesen for registrering i NVDB. Data fra entrepenørene må kvalitetssikret og etterbehandles før de kan skrives til NVDB.

I Datafangst kan entrepenører laste opp SOSI-filer og få dem validert mot Datakatalogen, men den endelige registreringen av dataene til NVDB må gjøres av dataforvaltere hos Statens Vegvesen.

Release notes for Datafangst oppdateres her.

Tradisjonelt har data blitt levert på SOSI-format. I tillegg til å støtte opplasting av SOSI-filer til NVDB og FKB, har Datafangst også et API for å sende inn vegobjekter som geoJSON, se “Datafangst API” lengre ned.

Definisjoner

Før vi beskriver normal arbeidsflyt i Datafangst og APIet definerer vi noen termer som er brukt i NVDB-domenet. Engelsk oversettelse i parantes.

Roller og tilganger i Datafangst

Dataforvalter

Medlem på kontrakt

Oppretting av Datafangst-bruker kan gjøres fritt i Statens Vegvesen. Brukere i fylkeskommune og kommune som skal ha bruker må ta kontakt med sin IT-organisasjon. Brukere som kun skal laste opp data på en kontrakt inviteres med på den enkelte kontrakt av den ansvarlige for kontrakt.

Dataflyt i Datafangst

Dataflyt i Datafangst

Innsending av data og eventuell registrering av «Ferdigvegsdata» følger en definert arbeidsflyt som nå vil bli beskrevet.

 1. Dataforvalter oppretter en kontrakt i webgrensesnittet.
 2. Dataforvalter konfigurerer kontrakten ved å definere dens objektliste og hvilke brukere som skal ha tilgang til den.
 3. Data lastes opp til kontrakten via nettleser eller API.
 4. Innsendte data blir validert synkront. Webgrensesnittet poller etter endringer og viser en spinner, ved bruk at API må en selv håndtere polling. De valideringer som blir gjort er blant andre attributt- og geometrivalidering mot Datakatalogen. Det blir også utført automatisk stedfesting på vegnettet, men denne informasjonen er bare tilgjengelig for dataforvaltere i webgrensesnittet,
 5. Gjennomgang av innsendte data, dataforvalter går gjennom data i webgrensesnittet. Entrepenører er ikke påkrevd å levere alle attributter som er påkrevd for registrering i NVDB, disse attributtene må Dataforvalter legge til etter innsending. Dataforvalter og andre prosjektdeltakere har mulighet til å legge til kommentarer på alle vegobjekter og vegobjekttyper, samt overordnede kommentarer for kontrakten. Dataforvalter har mulighet til å markere kommentarer som feil som innsender må ordne og deretter sende inn de aktuelle vegobjektene på nytt.
 6. Om den automatiske stedfestingen av objekter ikke er konklusiv må dataforvalter utføre denne manuelt. Objekter som hører sammen (f eks en skiltplate sitter alltid på et skiltpunkt) må kobles sammen av dataforvalter.
 7. Registrering til NVDB. Når alle data er godkjent og eventuelle valideringsfeil er rettet kan de sendes til NVDB. Denne opersjonen er ikke enda fullt støttet i Datafangst per oktober 2017, men den vil komme på neste release, som er godt på vei.

Datafangst API

Datafangst har et API som støtter geoJSON-formatet.

Forutsetninger

KontraktID

Nåværende API-versjon støtter kun operasjoner på eksisterende kontrakter som er opprettet i webgrensesnittet.

Brukernavn og passord

Autentisering mot API skjer med brukernavn og passord. Brukeren må ha tilgang til operasjonen man ønsker å utføre på kontrakten. Brukere kan opprettes fritt, men for å få tilgang til en gitt kontrakt må brukeren legges til i denne kontraktens brukere. Dette gjøres i webgrensesnittet.


Generelt for alle operasjoner

Responser:

Se beskrivelse per operasjon for hvilken status som angir vellykket innsending.

Ved feilsituasjoner vil du kunne få følgende status-responser:

Forespørsler:

Alle POST og PUT må ha headeren Content-Type: application/geo+json

Content-Type: application/geo+json

Contract

Hent kontrakter

List opp alle kontrakter

Mønster

GET /api/v1/contract

Forespørsel

Eksempel

GET /api/v1/contract HTTP/1.1
Host: datafangst.kantega.no
Authorization: Basic *********

Respons

HTTP/1.1 200 OK

Payload med kontrakter med id og navn


Hent kontrakt

Informasjon om kontrakten

Mønster

GET /api/v1/contract/{contractId}

Forespørsel

Eksempel

GET /api/v1/contract/52fbcce9-ccb9-4f50-8bcd-0047f85038e8 HTTP/1.1
Host: datafangst.kantega.no
Authorization: Basic *********

Respons

HTTP/1.1 200 OK

Payload med informasjon om kontrakten


Feature Collection

Hent feature collections for kontrakt

FeatureCollections i kontrakt

Mønster

 GET /api/v1/contract/{contractId}/featurecollection

Forespørsel

Eksempel

 GET /api/v1/contract/52fbcce9-ccb9-4f50-8bcd-0047f85038e8/featurecollection HTTP/1.1
 Host: datafangst.kantega.no
 Authorization: Basic *********

Respons

 HTTP/1.1 200 OK

Payload med alle featurecollections i kontrakten


Hent feature collection

Henter oppgitt feature collection

Mønster

 GET /api/v1/contract/{contractId}/featurecollection/{collectionId}

Forespørsel

Eksempel

GET /api/v1/contract/e853091c-5eef-4879-9352-a384c1ea68f4/featurecollection/fc7b536b-eba2-47a3-82d4-4ae3a0f59883 HTTP/1.1
Host: datafangst.kantega.no
Authorization: Basic *********

Respons

 HTTP/1.1 200 OK

Payload med feature collection som geoJSON


Post feature collection til kontrakt

POST en komplett «feature collection» til en kontrakt. Behandling og validering tar noe tid, derfor er denne operasjonen asynkron.

Mønster

 POST /api/v1/contract/{contractId}/featurecollection

Forespørsel

Eksempel

 POST /api/v1/contract/52fbcce9-ccb9-4f50-8bcd-0047f85038e8/featurecollection HTTP/1.1
 Host: datafangst.kantega.no
 Content-Type: application/geo+json
 Authorization: Basic *********
Body

Feature collection som geoJSON

Respons

 HTTP/1.1 202 Accepted

Payload med URI for polling av status.


Erstatt feature collection

Erstatt den oppgitte feature collection

Mønster

PUT /api/v1/contract/{contractId}/featurecollection/{collectionId}

Forespørsel

Eksempel

PUT /api/v1/contract/e853091c-5eef-4879-9352-a384c1ea68f4/featurecollection/fc7b536b-eba2-47a3-82d4-4ae3a0f59883 HTTP/1.1
Host: datafangst.kantega.no
Content-Type: application/geo+json
Authorization: Basic *********
Body

Feature collection som geoJSON

Respons

 HTTP/1.1 202 Accepted

Payload med URI for polling av status.


Hent status for innsendt feature collection

Hent prosesseringsstatus for innsendt feature collection.

Mønster

GET /api/v1/contract/{contractId}/featurecollection/{collectionId}/status

Forespørsel

Eksempel

GET /api/v1/contract/e853091c-5eef-4879-9352-a384c1ea68f4/featurecollection/fc7b536b-eba2-47a3-82d4-4ae3a0f59883/status HTTP/1.1
Host: datafangst.kantega.no
Authorization: Basic *********

Respons

 HTTP/1.1 200 OK

Payload. Respons er json eller xml avhengig av klientens Accept-header.


Feature

Hent feature

Hent et enkelt vegobjekt.

Mønster

GET /api/v1/contract/{contractId}/featurecollection/{featurecollectionid}/feature/{featureId}

Forespørsel

Eksempel

GET /api/v1/contract/e853091c-5eef-4879-9352-a384c1ea68f4/featurecollection/feature/52073785-7f8f-4746-9607-6e70e6d8651e HTTP/1.1
Host: datafangst.kantega.no
Authorization: Basic *********

Respons

 HTTP/1.1 200 OK

Payload med vegobjekt som geoJSON feature


Post feature

POST et enkelt vegobjekt som geoJSON-feature.

Mønster

POST /api/v1/contract/{contractId}/featurecollection/{featurecollectionid}/feature/

Forespørsel

Eksempel

POST /api/v1/contract/e853091c-5eef-4879-9352-a384c1ea68f4/featurecollection/feature/ HTTP/1.1
Host: datafangst.kantega.no
Content-Type: application/geo+json
Authorization: Basic *********
Body

geoJSON feature

Respons

 HTTP/1.1 200 OK

Payload med vegobjekt som geoJSON feature


Erstatt feature

Erstatt oppgitt vegobjekt

Mønster

PUT /api/v1/contract/{contractId}/featurecollection/{featurecollectionid}/feature/{featureId}

Forespørsel

Eksempel

PUT /api/v1/contract/e853091c-5eef-4879-9352-a384c1ea68f4/featurecollection/feature/52073785-7f8f-4746-9607-6e70e6d8651e HTTP/1.1
Host: datafangst.kantega.no
Content-Type: application/geo+json
Authorization: Basic *********
Body

geoJSON feature

Respons

 HTTP/1.1 200 OK

Payload med vegobjekt som geoJSON feature


Slett feature

Slett oppgitt vegobjekt

Mønster

DELETE /api/v1/contract/{contractId}/featurecollection/{featurecollectionid}/feature/{featureId}

Forespørsel

Eksempel

Delete /api/v1/contract/e853091c-5eef-4879-9352-a384c1ea68f4/featurecollection/feature/52073785-7f8f-4746-9607-6e70e6d8651e HTTP/1.1
Host: datafangst.kantega.no
Authorization: Basic *********

Respons

 HTTP/1.1 204 No content

HTTP status 204 returneres om sletting var vellykket.


Format

Datafangst-APIet bruker en JSON-struktur som følger geoJSON, med et sett med egenskaper under “properties” som er spesifikke til Datafangst. Se under for et enkelt eksempel.

{
"type": "FeatureCollection",
 "features": [
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Polygon",
    "coordinates": [
     [ [10.39241731, 63.43053048],
      [10.39495434, 63.43043698],
      [10.39579151, 63.42898665],
      [10.39272171, 63.42909269],
      [10.39241731, 63.43053048] ]
    ]
   },
   "properties": {
    "tag": "Forsterkningslag#1",
    "dataCatalogVersion": "2.06",
    "typeId": 227,
    "comment": "Usikker på måledatoen",
    "attributes": {
     "5543": "20160802"
     }
    }
  }
 ]
}

Geometriseksjonen i dette objektet er standard geoJSON. properties-delen av objektet inneholder de attributtene som hører til vegobjektet.

Eksisterende objekter i NVDB

Det er mulig å både laste opp nye vegobjekter, og å legge inn eksisterende vegobjekter i NVDB med endringer gjennom API. Det er den samme strukturen som brukes, men det er noe variasjon i hvilke properties som må eller kan oppgis.

For eksisterende vegobjekter er det valgfritt å oppgi “geometry”-elementet. Hvis dette ikke oppgis brukes geometri fra NVDB, og hvis “geometry” er oppgitt vil den erstatte eksisterende geometri i NVDB når vegobjektet sendes inn til NVDB.

Properties

Følgende egenskaper kan defineres under “properties” i et geoJson-objekt.

tag (påkrevd)

Dette er et navn på vegobjektet som er ment brukt for å gjøre det lettere å referere til objekter, og lett identifisere dem med et lettlest navn. Navnet vises for bruker i datafangst, og vil bli brukt i feilmeldinger fra API.

dataCatalogVersion

Hvilken versjon av Datakatalogen som er brukt som grunnlag ved opprettelse av objektet. Siste versjonsnummer finner man på https://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/status.json. Datakatalog-definisjoner er tilgjengelige på https://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/vegobjekttyper/{typeId}.json og http://labs.vegdata.no/nvdb-datakatalog.

typeId (påkrevd)

ID for vegobjekttypen dette vegobjektet er en instans av, f.eks. “96” for skiltplate.

nvdbId (påkrevd for eksisterende vegobjekter)

ID i NVDB for vegobjekt som skal importeres. Må være unik innenfor en kontrakt.

nvdbVersion (påkrevd for eksisterende vegobjekter)

Versjon av NVDB-objekt som skal importeres. Må være siste versjon, Datafangst har ingen mekanismer for å håndtere konflikt med nyere versjoner.

operation (påkrevd for eksisterende vegobjekter)

Operasjon i Datafangst for vegobjekt. For nye vegobjekter er denne implisitt “CREATE”, og den trenger ikke å oppgis. Mulige verdier er “CORRECT” (rette feil i en versjon), “UPDATE” (ny versjon i NVDB) og “CLOSE” (lukk i NVDB, tidligere omtalt som “slett”). I tillegg er “DELETE” et deprekert synonym for “CLOSE”.

verticalDatum

Benyttet høydesystem (vertikal datum) for vegobjektet. Gjeldende versjon av Datafangst støtter NN54 og NN2000 som verdier for høydesystem. Om høydesystem ikke angis, tolkes det som NN2000.

comment

Kommentar for vegobjektet.

attributes (påkrevd for nye vegobjekter)

NVDB-attributtene for vegobjektet på format “attributtid” : “verdi”. Datakatalogversjonen definerer hva som er påkrevde attributter, så dersom påkrevde attributter som mangler vil gi valideringsfeil ved Datakatalog-validering.

For eksisterende vegobjekter er dette elementet valgfritt. Hvis det ikke oppgis vil eksisterende attributter fra NVDB brukes. Hvis denne er oppgitt for et eksisterende vegobjekt vil objektet importeres med de attributter som er oppgitt, samt andre eksisterende attributter fra NVDB dersom objektet har andre attributter som ikke nevnes spesifikt i innsendingen. Det er altså kun endringer som skal oppgis her.

geometryAttributtes

En egen struktur som beskriver kvalitet og andre egenskaper for geometri. Denne bør oppgis ved ny eller endret geometri.

Alle feltene er definert i Datakatalogen med lovlige verdier, se lenker på hvert enkelt element under. Hvis ikke annet er oppgitt er det den numeriske verdien som skal oppgis, men som en streng. Se eksempel “Nytt objekt med geometriegenskaper”.

Levering av featureCollection med FKB

For å sende inn FKB-objekter må request-parameter destination=FKB legges til, og for hver feature droppes dataCatalogVersion og typeName brukes for for hver feature i stedet for typeId.

POST /api/v1/contract/{contractId}/featurecollection?destination=FKB

{
"type": "FeatureCollection",
 "features": [
  {
   ... ,
   "properties": {
    "tag": "Stikkrenne#1",
    "typeName": "Stikkrenne",
    "comment": "Usikker på måledatoen",
    "attributes": {
     ...
     }
    }
  }
 ]
}

Eksempler

Nytt objekt med geometriegenskaper

{
 "type": "FeatureCollection",
 "features": [
  {
   "type": "Feature",
   "geometry": {
    "type": "Polygon",
    "coordinates": [
     [ [10.39241731, 63.43053048],
      [10.39495434, 63.43043698],
      [10.39579151, 63.42898665],
      [10.39272171, 63.42909269],
      [10.39241731, 63.43053048] ]
    ]
   },
   "properties": {
    "tag": "Forsterkningslag#1",
    "dataCatalogVersion": "2.06",
    "typeId": 227,
    "comment": "Usikker på måledatoen",
    "attributes": {
     "5543": "2016-08-02",
     "1212": "3677"
    },
    "geometryAttributes": {
     "captureDate": "2016-08-02",
     "length": "12.3",
     "measurementMethod": "96",
     "measurementMethodHeight": "96",
     "accuracy": "5",
     "accuracyHeight": "6",
     "visibility": "2",
     "tolerance": "4",
     "themeCode": "9999",
     "medium": "3",
     "municipality": "1601",
     "heightRef": "0",
     "referenceGeometry": "true"
    }
   }
  }
 ]
}

Eksisterende vegobjekt uten endringer

{
 "type": "FeatureCollection",
 "features": [
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "tag": "Skiltpunkt#1",
    "dataCatalogVersion": "2.06",
    "typeId": 95,
    "nvdbId": 667990284,
    "nvdbVersion": 1,
    "operation": "UPDATE"
   }
  }
 ]
}

Postman-collection

Det finnes også en Postman-collection for alle operasjoner, med eksempler på data for hver operasjon.