API-dokumentasjon

NVDB API SKRIV

Hoveddelen av behandlingsforløpet for et endringssett dreier seg om validering. Det gjennomføres validering mot datakatalogen og mot eksisterende vegobjekter i NVDB.

Valideringsfeil

Eventuelle valideringsfeil angis som en del av responsen til Se status etter at endringssettet er ferdigbehandlet. Opphavet til en feil (eller advarsel) indikeres ved at feil- og advarsel-elementer legges til som underlelementer til det ugyldig vegobjektet. Feil som ikke har opphav i et spesifikt vegobjekt samles nederst i resultat-elementet. Dersom feilen/advarselen kan knyttes til en spesifikk egenskap angis dette med et egenskapTypeId-element.

HTTP/1.1 200 OK


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<status xmlns="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/v2">
  <mottatt>2015-02-26T12:05:24.854</mottatt>
  <fremdrift>AVVIST</fremdrift>
  <avvistårsak>VALIDERINGSFEIL</avvistårsak>
  <resultat>
    <vegObjekter>
      <vegObjekt tempId="-1"/>
        <feil>
          <feil kode="UKJENT_EGENSKAPSTYPE">
            <melding>Egenskapstypen 0 finnes ikke i datakatalogen</melding>
            <referanse>http://labs.vegdata.no/nvdb-datakatalog/581</referanse>
            <egenskapTypeId>0</egenskapTypeId>
          </feil>
        </feil>
      </vegObjekt>
    </vegObjekter>
    <feil/>
    <advarsel/>
  </resultat>
  <eier>krimyr</eier>
</status>

Feilkoder

Følgende koder benyttes i forbindelse med feil og advarsler:

Kode Type Beskrivelse
IKKE_GJELDENDE_DATAKATALOGVERSJON Advarsel Datakatalogversjonen i endringssettet er ulik nåværende datakatalogversjon.
MANGLER_TILGANG Feil Brukeren mangler rettigheter til å utføre endringer på en vegobjekttype, eller mangler rettigheter til å endre vegobjekter som er stedfestet på en vegkategori, eller innenfor en kommune.
UFULLSTENDIG_VEGOBJEKT Feil Det er benyttet delvis oppdatering eller korrigering uten å angi minst én egenskap eller assosiasjon.
UKJENT_VEGOBJEKTTYPE Feil Angitt vegobjekttype finnes ikke i datakatalogen.
VEGOBJEKTTYPE_IKKE_I_OBJEKTLISTA Feil Angitt vegobjekttype finnes ikke i objektlista.
VEGOBJEKTET_FINNES_IKKE Feil Angitt vegobjekt (id) finnes ikke i NVDB. Kan inntreffe i forbindelse med korrigering.
VEGOBJEKTVERSJONEN_FINNES_IKKE Feil Angitt vegobjekt (id) finnes ikke eller har ingen aktiv versjon i NVDB. Kan inntreffe i forbindelse med oppdatering eller sletting.
EGENSKAPEN_FINNES_IKKE Feil Angitt vegobjekt (id) har ikke den angitte egenskapen i NVDB. Kan inntreffe i forbindelse med delvis oppdatering eller delvis korrigering.
VERSJONSKONFLIKT Feil Angitt versjon av et vegobjekt er ikke aktiv/siste versjon. Ved sletting og oppdatering må aktiv versjon av vegobjektet angis. Ved korrigering skal siste versjon (enten den er aktiv eller ikke) angis.
UGYLDIG_STARTDATO Feil Angitt versjon av et vegobjekt har startdato lik/etter effektdato for endringssettet. Kan inntreffe i forbindelse med oppdatering eller sletting.
VEGOBJEKTET_ER_LUKKET Feil Angitt versjon av et vegobjekt er allerede lukket med sluttdato fram i tid. Kan inntreffe i forbindelse med oppdatering eller sletting.
KONFLIKT_MELLOM_VEGOBJEKTER Feil Det er avdekket en følgeoppdatering (oppdatering av eksisterende vegobjekter for å opprettholde dataintegritet i NVDB) som kommer i konflikt med et vegobjekt i endringssettet eller en annen følgeoppdatering. Vegobjektet som skaper konflikten må tas ut og registreres i et separat endringssett.
UKJENT_EGENSKAPSTYPE Feil Angitt egenskapstype eller assosiasjonstype finnes ikke i datakatalogen.
EGENSKAPSTYPE_IKKE_I_OBJEKTLISTA Feil Angitt egenskapstype eller assosiasjonstype finnes ikke i objektlista.
UKJENT_MEDLEMSTYPE Feil Angitt egenskapstype i strukturen finnes ikke i datakatalogen.
UGYLDIG_EGENSKAPSTYPE Feil Angitt egenskapstype eller assosiasjonstype tilhører ikke vegobjekttypen i datakatalogen.
UGYLDIG_MEDLEMSTYPE Feil Angitt egenskapstype tilhører ikke strukturen i datakatalogen.
AVLEDET_EGENSKAPSTYPE Advarsel Angitt egenskapstype håndteres automatisk av NVDB. Verdien vil da bli overskrevet.
BEREGNET_EGENSKAP Advarsel Angitt egenskapstype ble lagt til vegobjektet med automatisk beregnet verdi.
IRREGULÆR_GEOMETRI Advarsel Angitt egenskapstype kan ikke benyttes som grunnlag for beregning av en geometrisk avledet egenskap.
UGYLDIG_FLERVERDI Feil Verdien for angitt flerverdiegenskap er ikke blant de tillatte verdiene.
FLERVERDI_IKKE_I_OBJEKTLISTA Feil Verdien for angitt flerverdiegenskap er ikke blant de tillatte verdiene i objektlista.
IKKE_FLERVERDIEGENSKAP Feil Det er angitt en flerverdiid (enum) for en egenskapstype som ikke er en flerverdiegenskap.
BINÆRVERDI_FINNES_IKKE Feil Det er angitt en binærverdiid som ikke finnes i registeret over opplastede binærobjekter.
MANGLER_OBLIGATORISKE_MEDLEMMER Feil En struktur mangler én eller flere egenskaper med viktighet ‘påkrevd, absolutt krav’.
MANGLER_ANBEFALTE_MEDLEMMER Advarsel En struktur mangler én eller flere egenskaper med viktighet ‘påkrevd, ikke absolutt’.
FLERE_ENN_MAKSIMUM_ANTALL Feil En listeegenskap har flere verdier enn maksimum antall.
FÆRRE_ENN_MINIMUM_ANTALL Feil En listeegenskap har færre verdier enn minimum antall.
MANGLER_OBLIGATORISKE_EGENSKAPER Feil Et vegobjekt mangler én eller flere egenskaper med viktighet ‘påkrevd, absolutt krav’.
MANGLER_BETINGET_PÅKREVDE_EGENSKAPER Advarsel Et vegobjekt mangler én eller flere egenskaper med viktighet ‘betinget’.
MANGLER_ANBEFALTE_EGENSKAPER Advarsel Et vegobjekt mangler én eller flere egenskaper med viktighet ‘påkrevd, ikke absolutt’.
STEDFESTING_UTENFOR_MOROBJEKT Feil Et vegobjekt er stedfestet helt eller delvis utenfor stedfestingen til sitt morobjekt.
STEDFESTING_INNENFOR_MOROBJEKT_MEN_ANNET_FELT Feil Et vegobjekt er stedfestet korrekt innenfor sitt morobjekt, men i feil kjørefelt.
STEDFESTING_INNENFOR_MOROBJEKT_MEN_ANNEN_SIDEPOSISJON Feil Et vegobjekt er stedfestet korrekt innenfor sitt morobjekt, men med feil sideposisjon.
STEDFESTING_DEKKER_IKKE_DATTEROBJEKT Feil Et vegobjekt har stedfesting som ikke fullstendig dekker stedfestingen til et datterobjekt.
STEDFESTING_DEKKER_DATTEROBJEKT_MEN_ANNET_FELT Feil Et vegobjekt er stedfestet korrekt innenfor sitt morobjekt, men i feil kjørefelt.
STEDFESTING_DEKKER_DATTEROBJEKT_MEN_ANNEN_SIDEPOSISJON Feil Et vegobjekt er stedfestet korrekt innenfor sitt morobjekt, men med feil sideposisjon.
DATTEROBJEKT_FINNES_IKKE Feil Et vegobjekt har en assosiasjon til et datterobjekt som ikke finnes i endringssettet eller i NVDB.
DATTEROBJEKT_AV_FEIL_TYPE Feil Et vegobjekt har en assosiasjon til et datterobjekt som ikke er av forventet vegobjekttype.
DATTEROBJEKT_UTEN_MOR Feil Et vegobjekt som slettes etterlater et eller flere datterobjekter som må ha mor.
MANGLER_MOROBJEKT Feil Et vegobjekt av en type som krever et assosiert morobjekt, mangler dette i endringssettet.
MER_ENN_ETT_MOROBJEKT Feil Et vegobjekt har angitt eller får mer enn ett morobjektet gjennom behandling av endringssettet.
UKJENT_NODE Feil Et vegobjekt har ugyldig stedfesting. Angitt node finnes ikke i NVDB.
NODE_UGYLDIG_PÅ_TIDSPUNKT Feil Et vegobjekt har ugyldig stedfesting. Angitt node er ikke gyldig på effektdato.
UKJENT_LENKE Feil Et vegobjekt har ugyldig stedfesting. Angitt lenke finnes ikke i NVDB.
LENKE_UGYLDIG_PÅ_TIDSPUNKT Feil Et vegobjekt har ugyldig stedfesting. Angitt lenke er ikke gyldig på effektdato.
STEDFESTET_PÅ_KONNEKTERINGSLENKE Feil Et vegobjekt er stedfestet på en konnekteringslenke, men vegobjekttype tillater ikke dette.
STEDFESTET_PÅ_UGYLDIG_TOPOLOGINIVÅ Feil Et vegobjekt har ugyldig stedfesting. Angitt lenke eller node er ikke tilknyttet korrekt topologinivå for denne vegobjekttypen.
UGYLDIG_FELT Feil Et vegobjekt har ugyldig stedfesting. Kjørefelt er angitt for en vegobjekttype som ikke er kjørefeltrelevant, eller kjørefelt mangler for en vegobjekttype som er kjørefeltrelevant.
UGYLDIG_SIDEPOSISJON Feil Et vegobjekt har ugyldig stedfesting. Sideposisjon er angitt for en vegobjekttype som ikke er sideposisjonsrelevant, eller sideposisjon mangler for en vegobjekttype som er sideposisjonsrelevant.
UGYLDIG_OVERLAPP Feil Et vegobjekt av en type som ikke tillater overlapp, har helt eller delvis samme stedfesting som et annet vegobjekt av samme type, enten i endringssettet eller i NVDB.
STØRRE_ENN_ABSOLUTT_MAKSIMUM Feil Et vegobjekt har en verdi som er større enn absolutt maksimumsverdi.
MINDRE_ENN_ABSOLUTT_MINIMUM Feil Et vegobjekt har en verdi som er mindre enn absolutt minimumsverdi.
STØRRE_ENN_ANBEFALT_MAKSIMUM Advarsel Et vegobjekt har en verdi som er større enn anbefalt maksimumsverdi.
MINDRE_ENN_ANBEFALT_MINIMUM Advarsel Et vegobjekt har en verdi som er mindre enn anbefalt minimumsverdi.
OVERSKRIDER_FELTLENGDE Feil Et vegobjekt har en verdi med feltlengde som er større enn tillatt.
FOR_MANGE_DESIMALER Feil Et vegobjekt har en verdi med flere desimaler enn tillatt.
UGYLDIG_KVALITETSPARAMETER Feil Et vegobjekt har egengeometri der en eller flere kvalitetsparametere er ugyldige.
UGYLDIG_TYPE Feil Et vegobjekt har angitt egengeometri med ugyldig geometritype (f.eks. POINT når det forventes LINESTRING), eller stedfestingen er av feil type (f.eks. punktstedfesting når det er et strekningsobjekt).