NVDB API Skriv | Dokumentasjon Logo

VIKTIG! NVDB-Skriv URL uten «atlas» legges snart ned

Nytt endepunkt for NVDB api SKRIV dokumentasjon

NVDB api SKRIV V3 dokumentasjon er flyttet til https://nvdb.atlas.vegvesen.no/docs/category/nvdb-api-skriv

API’et blir jo aktivt vedlikeholdt og videreutviklet, så vi anbefaler sterkt at dere legger om til den nyeste versjonen av dokumentasjonen.

Oversikt

NVDB API Skriv eksponerer et sett med REST-baserte endepunkter for registrering og vedlikehold av data i Nasjonal vegdatabank (NVDB). Sammen med NVDB API Les utgjør disse endepunktene en komplett tjenesteportefølje for utviklere av fagsystemer som har behov for integrasjon med NVDB. APIene og NVDB eies og forvaltes av Statens vegvesen.

Registrering og vedlikehold av NVDB-data beskrives i et endringssett som behandles asynkront via endringssett-endepunktene. Et endringssett kan manipulere både vegobjekter og vegnett, men sistnevnte er forbeholdt spesifikke vegnettsklienter. I tillegg finnes støtte-endepunkter for:

Prinsipper

Forutsetninger

Miljøer

NVDB API Skriv er tilgjengelig i tre ulike miljøer hos Statens vegvesen:

Miljø Formål Basis-URL
STM Systemtesting https://nvdbapiskriv-stm.utv.atlas.vegvesen.no/
ATM Akseptansetesting https://nvdbapiskriv.test.atlas.vegvesen.no/
PROD Produksjonsdrift https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/

De tre miljøene benytter hver sine instanser av NVDB. NVDB i STM og ATM blir jevnlig oppdatert med dump fra PROD.

STM og ATM er normalt ikke eksponert gjennom brannmur mot internett, slik at klientanrop mot disse bare kan gjøres fra Statens vegvesen sitt lokalnett.

For utvikling og innledende testing anbefaler vi at klientutviklere integrerer seg mot en lokal Docker-container med NVDB API Skriv. Docker-imaget, som fritt kan lastes ned fra Docker Hub, oppdateres fortløpende i tråd med videreutvikling av NVDB API Skriv. Imaget eksponerer i tillegg til NVDB API Skriv, simulerte endepunkter for autentisering og andre infrastrukturtjenester hos Statens vegvesen. Basis-URL ved anrop til Docker-containeren er http://localhost:8010/nvdb/apiskriv/.

Support

Forbedringer og feilrettinger i NVDB API Skriv rulles ut kontinuerlig. Endringer som er relevante for klienter og klientutviklere er beskrevet i en endringslogg.

Tekniske spørsmål omkring bruk av endepunktene kan rettes til vårt rom på Gitter.

Administrative henvendelser, f.eks. forespørsler omkring brukere, roller og datarettigheter, kan sendes til nvdb@vegvesen.no.