NVDB API Skriv | Dokumentasjon Logo

VIKTIG! NVDB-Skriv URL uten «atlas» legges snart ned

Endringssettets oppbygging

Innhold

Grunnstruktur
Registrering
Oppdatering
Delvis oppdatering
Lukking
Korrigering
Delvis korrigering
Fjerning

Om egenskapsverdier
Om assosiasjoner
Om stedfesting
Om valideringsdirektiver

Grunnstruktur

For å få utført endringer i NVDB må disse beskrives i et endringssett. Et endringssett er et XML- eller JSON-dokument som detaljerer de operasjonene som skal utføres. Klienten kan bruke flere operasjoner i samme endringssett, men det kan bare utføres én operasjon per vegobjektversjon.

NVDB API Skriv støtter følgende operasjoner:

Operasjon Beskrivelse Typisk bruksområde
Registrer Etablerer et nytt vegobjekt Nyregistrering
Oppdater Lager ny versjon av eksisterende vegobjekt Når det har skjedd observerbare endringer på et vegobjekt langs vegen
Lukk Setter sluttdato på et eksisterende vegobjekt Når et vegobjekt er fjernet fra vegen
Korriger Endrer egenskapene til en eksisterende vegobjektversjon Når det er feilregistrerte egenskapsverdier
Fjern Fjerner et eksisterende vegobjekt eller en vegobjektversjon fra NVDB Når et vegobjekt er feilregistrert

Et endringssett med alle operasjoner vil kunne se slik ut:

<endringssett>
 <datakatalogversjon>2.20</datakatalogversjon>
 <ansvarlig>olanor</ansvarlig> 
 <eksternRef>ABC123</eksternRef>
 <kontekst><![CDATA[<HEI></HEI>]]></kontekst>
 <registrer>
  ...
 </registrer>
 <oppdater>
  ...
 </oppdater>
 <lukk>
  ...
 </lukk>
 <korriger>
  ...
 </korriger>
 <fjern>
  ...
 </fjern>
</endringssett>

En formell beskrivelse av endringssett-strukturen kan lastes ned i form av et XML-skjema.

Elementet <datakatalogversjon> er obligatorisk og skal angi den datakatalogversjonen som klienten la til grunn når endringssettet ble dannet. Dersom denne avviker fra den gjeldende versjonen i NVDB vil behandlingsresultatet inneholde en advarsel om dette. Hvis det inntreffer uventede valideringsfeil kan det skyldes at endringssettet ikke matcher siste datakatalog og første trinn i feilsøkingen bør derfor være å se etter den nevnte advarselen.

Elementet <ansvarlig> må angis dersom endringssettet registreres av en tjenestebruker/systembruker. Dette er et vanlig scenario i headless serversystemer som registrerer og starter endringssett i nattlige batcher. For å knytte endringssettet til en reell eier/opphavsperson i slike tilfeller må <ansvarlig> -elementet inneholde brukernavnet til en personlig bruker i Statens vegvesen.

Elementet <eksternRef> er valgfritt og kan brukes til å legge på en referanse til et objekt, prosjekt e.l. i klienten.

Elementet <kontekst> er også valgfritt og gjør det mulig å legge inn en større datastruktur med klientspesifikk kontekstinformasjon. Verdien rammes inn av en CDATA-klausul slik at alle typer dataformater kan brukes, også XML og JSON.

Registrering

<registrer>
  <vegobjekter>
   <vegobjekt typeId="581" tempId="tunnel#1">
     <validering>
      ...
     </validering>
     <gyldighetsperiode>
      ...
     </gyldighetsperiode>
     <egenskaper>
      ...
     </egenskaper>
     <assosiasjoner>
      ...
     </assosiasjoner>
     <stedfesting>
      ...
     </stedfesting>
   </vegobjekt>
   ...
  </vegobjekter>
</registrer>

<registrer> -elementet definerer én eller flere nye vegobjekter for registrering i NVDB. Et nytt vegobjekt får en unik id i NVDB og gis automatisk versjonsnummer 1. For komplett XML-skjema se complexType NyttVegobjekt i endringssett.xsd.

<vegobjekt> -elementet har to obligatoriske attributter:

<vegobjekt> -elementet har fem subelementer:

Validering

<validering>
 <overlappsautomatikk>JA</overlappsautomatikk>
 <reduserPunkttetthet>JA</reduserPunkttetthet>
</validering>

Dette elementet angir direktiver for håndtering av enkelte aspekter ved vegobjektet som kan medføre avvisning, men som ofte er vanskelig å forutse for klienten.

For detaljer se egen seksjon om valideringsdirektiver.

Gyldighetsperiode

<gyldighetsperiode>
 <startdato>2020-01-01</startdato>
 <sluttdato>2050-12-31</sluttdato>
</gyldighetsperiode>

Dette elementet angir levetiden for vegobjektet. For de fleste vegobjekttyper betyr dette at <startdato> angir når vegobjektet ble montert og observerbar langs vegen. <sluttdato> er valgfri og angir når vegobjektet skal fjernes fra vegen, om dette er planlagt på forhånd.

Egenskaper

<egenskaper>
 <egenskap typeId="5225">
  <verdi>Grevlingtunnelen</verdi>
 </egenskap>
 ...
</egenskaper>

Egenskaper brukes til å angi detaljerte metadata eller opplysninger om vegobjektet. For hver egenskap må den korresponderende egenskapstypen sin id i datakatalogen angis med typeId -attributten. Ulike egenskapstyper forventer verdier av forskjellige datatyper. Hvordan disse angis er beskrevet i en egen seksjon om egenskapsverdier under.

Assosiasjoner

<assosiasjoner>
 <assosiasjon typeId="220710">
  <tempId>tunnelløp#1</tempId>
  ...
 </assosiasjon>
 ...
</assosiasjoner>

Assosiasjoner brukes til å koble sammen mor- og datterobjekter i hierarkier. I fragmentet over angis et datterobjekt (som også registreres i sammme endringssett) av type Tunnelløp. Attributten typeId hentes fra datakatalogen og angir entydig hvilken morobjekttype (Tunnel) og datterobjekttype (Tunnelløp) som inngår i sammenkoblingen. Se flere detaljer i egen seksjon om assosiasjoner.

Stedfesting

<stedfesting>
 <punkt veglenkesekvensNvdbId="1125766" posisjon="0.3"/>
</stedfesting>

Stedfestingen angir hvor vegobjektet er tilknyttet vegnettets lenke-/nodestruktur. I fragmentet over angis at tunnelen er tilknyttet et punkt, altså en enkelt posisjon, på en bestemt veglenkesekvens. Ulike vegobjekttyper krever ulike former for stedfesting. For flere detaljer se egen seksjon om stedfesting.

Oppdatering

<oppdater>
 <vegobjekter>
  <vegobjekt typeId="581" nvdbId="551800127" versjon="1">
   <validering>
    ...
   </validering>
   <gyldighetsperiode>
    ...
   </gyldighetsperiode>
   <egenskaper>
    ...
   </egenskaper>
   <assosiasjoner>
    ...
   </assosiasjoner>
   <stedfesting>
    ...
   </stedfesting>
  </vegobjekt>
  ...
 </vegobjekter>
</oppdater>

<oppdater> -elementet definerer én eller flere vegobjekter for oppdatering (versjonering) i NVDB. En oppdatering endrer et eksisterende vegobjekt i NVDB ved at det etableres en ny versjon av vegobjektet med de angitte egenskapene, assosiasjonene og stedfestingen. Oppdatering utføres for å ta vare på historikken til vegobjekter, det vil si hvilke observerbare endringer et vegobjekt har gjennomgått i sin levetid.

Selv om det bare er snakk om små endringer, f.eks. en egenskap som får ny verdi, må alle andre egenskaper, assosiasjonene og stedfestingen angis. Den nye versjon blir etablert nøyaktig slik den er angitt i endringssettet. Ved små endringer er det som regel mer hensiktsmessig å bruke delvis oppdatering. For komplett XML-skjema se complexType OppdatertVegobjekt i endringssett.xsd.

<vegobjekt> -elementet har tre obligatoriske attributter:

<vegobjekt> -elementet har fem subelementer:

Innholdet i disse elementene er tilsvarende som for registrering.

Under behandling sørger NVDB API Skriv for å lukke siste versjon ved å sette sluttdato til samme dato som startdatoen for den nye versjonen.

Oppdatering med overskriving

I spesielle situasjoner, for enkelte vegobjekttyper, er det ikke relevant å ta vare på historikk. I slike tilfeller kan man oppdatere med overskriving, ved å legge til attributten overskriv=JA<vegobjekt> -elementet. Dette fører til at de angitte egenskapene, assosiasjonene og stedfestingen erstatter tilsvarende elementer på siste versjon av vegobjektet. Det lages altså ikke en ny versjon. Når overskrivingsvarianten skal brukes må avtales med relevante fagmiljø hos Statens vegvesen.

Ved overskriving må <lestFraNvdb> angis under <validering>. Se egen seksjon om valideringsdirektiver for detaljer.

Delvis oppdatering

<delvisOppdater>
 <vegobjekter>
  <vegobjekt typeId="581" nvdbId="551800127" versjon="1">
   <validering>
    ...
   </validering>
   <gyldighetsperiode>
    ...
   </gyldighetsperiode>
   <egenskaper>
    ...
   </egenskaper>
   <assosiasjoner>
    ...
   </assosiasjoner>
   <stedfesting>
    ...
   </stedfesting>
  </vegobjekt>
  ...
 </vegobjekter>
</delvisOppdater>

Delvis oppdatering har konseptuelt samme bruksformål som (full) oppdatering, men tillater klienten å bare angi de elementene som faktisk endres. Dette gjelder enten endringen er i en egenskap, en assosiasjon eller stedfestingen.

For komplett XML-skjema se complexType DelvisOppdatertVegobjekt i endringssett.xsd.

<vegobjekt> har de samme fem subelementene som full oppdatering, men kun <gyldighetsperiode> er obligatorisk (ved overskriving er <validering> med subelement <lestFraNvdb> også obligatorisk). I tillegg må det angis minst én endring, under <egenskaper>, <assosiasjoner> eller <stedfesting>.

Delvise egenskaper

<egenskaper>
 <egenskap typeId="5225" operasjon="oppdater">
  <verdi>Grevlingtunnelen</verdi>
 </egenskap>
 ...
</egenskaper>

For angi at en bestemt egenskap skal legges til vegobjektet eller, når den allerede finnes, skal få ny verdi angis dette med attributten operasjon="oppdater".

Dersom man ønsker å fjerne en egenskap fra vegobjektet angis det med operasjon="slett".

Delvise assosiasjoner

<assosiasjoner>
 <assosiasjon typeId="220710" operasjon="oppdater">
  <nvdbId>745645</nvdbId>
  <nvdbId>57876787</nvdbId>
  <tempId>tunnelløp#1</tempId>
 </assosiasjon>
 ...
</assosiasjoner>

For angi at en bestemt assosiasjon skal legges til vegobjektet eller, når den allerede finnes, skal få ny(e) verdi(er) angis dette med attributten operasjon="oppdater". Man må da angi komplett liste med datterobjektid’er som skal være med i den oppdaterte assosiasjonen.

Dersom man ønsker å fjerne en assosiasjon fra vegobjektet angis det med operasjon="slett".

Assosiasjoner har lister med potensielt mange datterobjektid’er og delvis oppdatering der man bare ønsker å legge til eller ta bort enkeltverdier kan ofte bli komplisert. For å forenkle dette kan man gjøre inkrementelle endringer på disse id-listene i stedet:

<assosiasjoner>
 <assosiasjon typeId="220710" operasjon="oppdater">
  <tempId operasjon="ny">tunnelløp#1</tempId>
 </assosiasjon>
 ...
</assosiasjoner>

I fragmentet over angis det at det skal legges til et nytt datterobjekt i en assosiasjon, som (kanskje) allerede har mange slike, ved å sette på attributten operasjon="ny"<tempId>. Attributten kan også brukes på <nvdbId>.

Dersom man ønsker å fjerne en enkelt id fra listen av datterobjektid’er brukes attributten operasjon="slett".

Delvis stedfesting

<stedfesting operasjon="oppdater">
 <linje veglenkesekvensNvdbId="1125766" fra="0.3" til="1.0"/>
 <linje veglenkesekvensNvdbId="1125767" fra="0.0" til="0.5"/>
</stedfesting>

For angi en oppdatert stedfesting i vegobjektet angis dette med attributten operasjon="oppdater". Man må da angi komplett liste med stedfestingselementer som skal utgjøre den nye stedfestingen.

Som for assosiasjoner kan man angi at (hele) stedfestingen skal fjernes fra vegobjektet med operasjon="slett". Dette vil imidlertid i de aller fleste tilfeller ikke bli godkjent av NVDB API Skriv, siden så og si alle vegobjekttyper i datakatalogen har obligatorisk stedfesting.

Strekningsstedfesting består ofte av en liste med potensielt mange stedfestingselementer og delvis oppdatering der man bare ønsker å legge til eller ta bort enkeltelementer kan ofte bli komplisert. For å forenkle dette kan man gjøre inkrementelle endringer på disse stedfestingselementlisten i stedet:

<stedfesting operasjon="oppdater">
 <linje veglenkesekvensNvdbId="1125767" fra="0.0" til="0.5" operasjon="ny"/>
</stedfesting>

I fragmentet over angis det at det skal legges til et nytt <linje> -element i stedfestingen, som (kanskje) allerede har mange slike, ved å sette på attributten operasjon="ny".

Dersom man ønsker å fjerne et enkelt stedfestingselement fra listen brukes attributten operasjon="slett".

Lukking

<lukk>
 <vegobjekter>
  <vegobjekt typeId="234" nvdbId="91610862" versjon="1">
   <lukkedato>2020-12-31</lukkedato>
   <kaskadelukking>JA</kaskadelukking>
  </vegobjekt>
  ...
 </vegobjekter>
</lukk>

Lukking innebærer at gjeldende (siste) versjon av et vegobjekt settes historisk, det vil si at det får angitt en sluttdato. Dette markerer typisk at vegobjektet ble demontert eller fjernet fra vegen.

For komplett XML-skjema se complexType LukketVegobjekt i endringssett.xsd.

<vegobjekt> -elementet har tre obligatoriske attributter:

<vegobjekt> -elementet har to obligatoriske subelementer:

Korrigering

<korriger>
 <vegobjekter>
  <vegobjekt typeId="581" nvdbId="551800127" versjon="1">
   <validering>
    <lestFraNvdb>2020-05-30T15:34:22</lestFraNvdb>
   </validering>
   <gyldighetsperiode>
    ...
   </gyldighetsperiode>
   <egenskaper>
    ...
   </egenskaper>
   <assosiasjoner>
    ...
   </assosiasjoner>
   <stedfesting>
    ...
   </stedfesting>
  </vegobjekt>
  ...
 </vegobjekter>
</korriger>

<korriger> -elementet definerer én eller flere vegobjekter for korrigering i NVDB. Korrigering innebærer at man endrer en eksisterende vegobjektversjon (uten å lage en ny versjon). Alle versjoner av et vegobjekt kan korrigeres, også historiske versjoner. Hensikten med operasjonen er å muliggjøre oppretting av feilregistrerte data i NVDB. Andre typer endringer skal utføres med oppdatering.

Selv om det bare er snakk om små endringer, f.eks. en egenskap som får ny verdi, må alle andre egenskaper, assosiasjonene og stedfestingen angis. Den korrigerte versjonen blir overskrevet med de elementene slik de er angitt i endringssettet. Ved små endringer er det som regel mer hensiktsmessig å bruke delvis korrigering. For komplett XML-skjema se complexType KorrigertVegobjekt i endringssett.xsd.

<vegobjekt> -elementet har tre obligatoriske attributter:

<vegobjekt> -elementet har fem subelementer:

Innholdet i de fire siste elementene er tilsvarende som for oppdatering.

Ved behandling av korrigeringer vil ikke NVDB API Skriv utføre følgeoppdateringer, slik som for oppdatering og andre operasjoner. Dette fordi korrigering av historiske vegobjekter kan trigge svært komplekse følgeoppdateringer spredt over en lang tidsperiode. I noen tilfeller er det heller ikke mulig å automatisere alle scenarier, siden intensjonen til ulike endringer over tid ikke alltid er kjent. NVDB API Skriv vil imidlertid validere alle korrigeringer, også mot eksisterende data NVDB. Dersom korrigeringen ikke er kompatibel med andre vegobjekter i NVDB, blir endringssettet avvist med valideringsfeil. Det er klienten sitt ansvar å supplere endringssettet med nødvendige operasjoner for å opprettholde integriteten i NVDB.

Validering

<validering>
 <lestFraNvdb>2020-05-30T15:34:22</lestFraNvdb>
</validering>

Dette elementet angir direktiver for håndtering av enkelte aspekter ved vegobjektet som kan medføre avvisning, men som ofte er vanskelig å forutse for klienten. Klienten må her angi tidspunktet for når vegobjektversjon opprinnelig ble innlest fra NVDB API Les.

For detaljer se egen seksjon om valideringsdirektiver.

Delvis korrigering

<delvisKorriger>
 <vegobjekter>
  <vegobjekt typeId="581" nvdbId="551800127" versjon="1">
   <validering>
    <lestFraNvdb>2020-05-30T15:34:22</lestFraNvdb>
   </validering>
   <gyldighetsperiode>
    ...
   </gyldighetsperiode>
   <egenskaper>
    ...
   </egenskaper>
   <assosiasjoner>
    ...
   </assosiasjoner>
   <stedfesting>
    ...
   </stedfesting>
  </vegobjekt>
  ...
 </vegobjekter>
</delvisKorriger>

Delvis korrigering har konseptuelt samme bruksformål som (full) korrigering, men tillater klienten å bare angi de elementene som faktisk endres. Dette gjelder enten endringen er i en egenskap, en assosiasjon eller stedfestingen.

For komplett XML-skjema se complexType DelvisKorrigertVegobjekt i endringssett.xsd.

Innholdet i <egenskaper>, <assosiasjoner> og <stedfesting> er det samme som for delvis oppdatering, inkludert muligheten for å angi inkrementell oppdatering av datterobjekt-id’er i en assosiasjon og stedfestingselementer i stedfestingen.

Fjerning

<fjern>
 <vegobjekter>
  <vegobjekt typeId="234" nvdbId="91610862" versjon="1">
   <kaskadefjerning>JA</kaskadefjerning>
  </vegobjekt>
  ...
 </vegobjekter>
</fjern>

Vegobjekter skal normalt ikke fjernes fra NVDB. Historikk om hvilke vegobjekter som har eksistert langs vegen er et viktig aspekt ved NVDB som datakilde. Når et vegobjekt er demontert eller fysisk fjernet fra vegen, skal derfor operasjonen lukk brukes.

Fjerning kan brukes til å slette data i NVDB som ikke skulle vært der i utgangspunktet, eller til å slette data som det ikke lenger er hensiktsmessig å ta vare på. Merk at fjerning er en ikke-reversibel operasjon og at fjerning også kan påvirke andre vegobjekter gjennom mor-datter-hierarkier.

For komplett XML-skjema se complexType FjernetVegobjekt i endringssett.xsd.

<vegobjekt> -elementet har to obligatoriske attributter:

<vegobjekt> -elementet har èn valgfri attributt:

<vegobjekt> -elementet har ett obligatorisk subelement:

Merk at det ikke er tillatt å fjerne en vegobjektversjon innimellom to andre. Ved fjerning av enkeltversjoner må disse utgjøre en sammenhengende rekke med versjonsnummere fra og med siste versjon og bakover i tid.

NVDB API Skriv vil kopiere inn sluttdato på siste versjon av vegobjektet før fjerning til siste versjon etter fjerning.

Om egenskapsverdier

Ulike egenskaper til vegobjekt forventer verdier med forskjellige datatyper. Det er datakatalogen som styrer dette og NVDB API Skriv validerer at korrekt datatype og eventuelt verdiområde er brukt for hver egenskapstype.

Heltall

Egenskaper av heltallstype skal ha verdier angitt med et <verdi> -element:

<egenskap typeId="1234">
 <verdi>543</verdi>
</egenskap>

Noen heltallsegenskaper i datakatalogen er såkalte flerverdiegenskaper. Dette betyr at det er definert et begrenset antall lovlige verdier for egenskapen. Hver av disse lovlige verdiene har en unik id i datakatalogen og om ønskelig kan klienten referere til disse id’ene i stedet for den konkrete verdien via et <enum> -element:

<egenskap typeId="1234">
 <enum>766455</enum>
</egenskap>

Datakatalogen definerer en maksimal feltbredde og minimums- og maksimumsverdi for hver heltallsegenskap. NVDB API Skriv validerer at heltallsegenskaper i endringssettet er i tråd med disse kravene.

Flyttall

Egenskaper av flyttallstype skal ha verdier angitt med et <verdi> -element:

<egenskap typeId="1234">
 <verdi>3.1415927</verdi>
</egenskap>

Noen flyttallsegenskaper i datakatalogen er såkalte flerverdiegenskaper. Dette betyr at det er definert et begrenset antall lovlige verdier for egenskapen. Hver av disse lovlige verdiene har en unik id i datakatalogen og om ønskelig kan klienten referere til disse id’ene i stedet for den konkrete verdien via et <enum> -element:

<egenskap typeId="1234">
 <enum>56455</enum>
</egenskap>

Datakatalogen definerer en maksimal feltbredde, antall desimaler, samt minimums- og maksimumsverdi for hver flyttallsegensap. NVDB API Skriv validerer at flyttallsegenskaper i endringssettet er i tråd med disse kravene.

Streng (tekst)

Egenskaper av strengtype skal ha verdier angitt med et <verdi> -element:

<egenskap typeId="1234">
 <verdi>Grevlingtunnellen</verdi>
</egenskap>

Noen strengegenskaper i datakatalogen er såkalte flerverdiegenskaper. Dette betyr at det er definert et begrenset antall lovlige verdier for egenskapen. Hver av disse lovlige verdiene har en unik id i datakatalogen og om ønskelig kan klienten referere til disse id’ene i stedet for den konkrete verdien via et <enum> -element:

<egenskap typeId="1234">
 <enum>994455</enum>
</egenskap>

Datakatalogen definerer en maksimal lengde for strenger. NVDB API Skriv validerer at strengegenskaper i endringssettet er i tråd med dette kravet.

Tegn

Egenskaper av tegntype skal ha verdier angitt med et <verdi> -element:

<egenskap typeId="1234">
 <verdi>A</verdi>
</egenskap>

Boolsk

Egenskaper av boolsk type skal ha verdier angitt med et <verdi> -element:

<egenskap typeId="1234">
 <verdi>JA</verdi>
</egenskap>

En positiv boolsk verdi angis med JA, ja eller true.

En negativ boolsk verdi angis med NEI, nei eller false.

Verdien er ikke case-sensitiv.

Dato

Egenskaper av datotype skal ha verdier angitt med et <verdi> -element:

<egenskap typeId="1234">
 <verdi>2020-01-01</verdi>
</egenskap>

Datoen skal ha formatering i tråd med ISO 8601-standarden, eller ha kompakt form etter mønsteret “ååååmmdd”.

Datakatalogen definerer en minimums- og maksimumsverdi for hver datoegenskap. NVDB API Skriv validerer at datoegenskaper i endringssettet er i tråd med dette kravet.

Kortdato

Egenskaper av kortdatotype skal ha verdier angitt med et <verdi> -element:

<egenskap typeId="1234">
 <verdi>12-31</verdi>
</egenskap>

Verdien består av måned og dag og formatteres etter mønsteret “mmdd” eller “mm-dd”.

Klokkeslett

Egenskaper av klokkeslettype skal ha verdier angitt med et <verdi> -element:

<egenskap typeId="1234">
 <verdi>15:30:00</verdi>
</egenskap>

Klokkeslettet skal ha formatering i tråd med ISO 8601-standarden, eller ha kompakt form etter mønsteret “ttmm”, det vil si uten sekunder.

Datakatalogen definerer en minimums- og maksimumsverdi for hver klokkeslettegenskap. NVDB API Skriv validerer at klokkeslettegenskaper i endringssettet er i tråd med dette kravet.

Binærobjekt

Egenskaper av binærobjekttype (BLOB) skal ha verdier angitt med et <binaer> -element:

<egenskap typeId="1234">
 <binaer ressursId="e62a6896-ff48-474c-a5f3-bb5ccc45c9c9" format="image/png"/>
</egenskap>

Attributten ressursId skal angi unik id for et binært objekt som er lastet opp til NVDB API Skriv via endepunktet for binære objekter.

Attributten format skal angi media-type for binærobjektet.

Opplasting av binære objekter er beskrevet i egen seksjon.

Geometri

Vegobjektets egengeometri beskrives som regulære egenskaper i et endringssett. Geometriverdien angis med et <geometri> -element:

<egenskap typeId="1234">
 <geometri>
  <srid>32633</srid>
  <wkt>POLYGON Z ((278220 7034016 123.45, 279220 7035016 246.78, 270220 7036016 226.78, 278220 7034016 123.45))</wkt>
  <lengde>4000.0</lengde>
  <datafangstdato>2016-09-09</datafangstdato>
  <temakode>9001</temakode>
  <medium>1</medium>
  <kommune>1601</kommune>
  <høydereferanse>2</høydereferanse>
  <sosinavn>FLATE</sosinavn>
  <referansegeometri>true</referansegeometri>
  <verifiseringsdato>2016-09-10</verifiseringsdato>
  <oppdateringsdato>2016-09-11</oppdateringsdato>
  <prosesshistorikk>gurba</prosesshistorikk>
  <kvalitet>
   <målemetode>96</målemetode>
   <målemetodeHøyde>96</målemetodeHøyde>
   <nøyaktighet>1</nøyaktighet>
   <nøyaktighetHøyde>1</nøyaktighetHøyde>
   <synbarhet>0</synbarhet>
   <toleranse>1</toleranse>
  </kvalitet>
 </geometri>
</egenskap>

Kun subelementene <srid> og <wkt> er obligatoriske.

srid

Subelementet <srid> angir id for Spatial Reference System, eller koordinatreferansesystemet til geometrien. Denne angir koordinatreferansesystem både for høyde (vertikaldatum) og grunnriss. I NVDB lagres alle geometrier med NN2000 som vertikaldatum og EUREF89/UTM33N for grunnrisset. Dette tilsvarer srid 5973.

Det er valgfritt å angi høydekoordinater i geometriene, men om den angis skal den alltid bruke NN2000 som nullreferanse.

Koordinater i grunnrisset kan bruke de fleste anerkjente koordinatreferansesystemer som er i bruk i Norge, både geosentriske og geodetiske. NVDB API Skriv vil automatisk konvertere disse koordinatene til EUREF89/UTM33N.

wkt

Subelementet <wkt> angir geometriens utforming som en WKT-streng. NVDB aksepterer tre typer geometrier: Punkt (POINT), kurve (LINESTRING) og flate (POLYGON). Datakatalogen styrer hvilken geometriform en bestemt geometriegenskap skal ha. Dersom det leveres høydekoordinater angis det med Z i navnet: POINT Z, LINESTRING Z eller POLYGON Z.

lengde

Subelementet <lengde> angir geometriens lengde i meter. Dersom geometrien har høydekoordinater, skal verdien representere lengden i rommet (3D-lengde).

Lengden beregnes automatisk av NVDB API Skriv før geometrien lagres til NVDB, hvis den ikke er angitt i endringssettet.

datafangstdato

Subelementet <datafangstdato> angir dato for måleopptak og formateres i tråd med ISO 8601-standarden.

temakode

Subelementet <temakode> angir en kategorisering av geometrien brukt i utvekslingsformatet SOSI.

For datatype og verdiområde se definisjon i datakatalogen.

medium

Subelementet <medium> angir vegobjektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten. Verdien er en tallkode og hentes fra “kortnavn” i verdidefinisjonene i datakatalogen.

kommune

Subelementet <kommune> angir det firesifrede nummeret til kommunen der vegobjektet befinner seg. Kommunenummeret skal alltid ha fire siffere, det vil si eventuelt med ledende null.

høydereferanse

Subelementet <høydereferanse> angir om koordinatregistering er utført på topp eller bunn av vegobjektet. Verdien er en tallkode og hentes fra “kortnavn” i verdidefinisjonene i datakatalogen.

sosinavn

Subelementet <sosinavn> angir navnet på geometriobjektet i SOSI-standarden, typisk “PUNKT”, “KURVE” eller “FLATE”.

referansegeometri

Subelementet <referansegeometri> angir om geometrien er avledet fra vegnettstilknytningen og dermed ikke en fullverdig egengeometri. Lovlige verdier er “true” og “false”.

verifiseringsdato

Subelementet <verifiseringsdato> angir dato for når geometrien ble fastslått å være i samsvar med virkeligheten. Datoen formateres i tråd med ISO 8601-standarden.

oppdateringsdato

Subelementet <oppdateringsdato> angir dato for siste endring av geometri eller geometriattributter. Denne kan være forskjellig fra datafangstdato fordi data som er registrert kan mellomlagres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i NVDB. Datoen formateres i tråd med ISO 8601-standarden.

prosesshistorikk

Subelementet <prosesshistorikk> angir en beskrivelse i fritekst av de prosesser som koordinatene har gått gjennom som kan ha betydning for kvaliteten og bruken av dem. Prosesshistorikken vil blant annet kunne inneholde informasjon om transformasjoner. Hva slags informasjon som angis er ofte gitt i andre standarder, f.eks kvalitet og kvalitetsikring.

kvalitet

Subelementet <kvalitet> beskriver ulike kvalitetsparametere for geometrien.

målemetode

<målemetode> angir metode for måling i grunnriss (x, y) - og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss. Verdien er en tallkode og hentes fra “kortnavn” i verdidefinisjonene i datakatalogen.

målemetodeHøyde

<målemetodeHøyde> angir metode for måling av høyde. Målemetode for høyden angis hvis det er brukt annen målemetode enn for grunnriss. Verdien er en tallkode og hentes fra “kortnavn” i verdidefinisjonene i datakatalogen.

nøyaktighet

<nøyaktighet> angir punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer. Verdien angis i cm. For verdiområde se definisjon i datakatalogen.

nøyaktighetHøyde

<nøyaktighetHøyde> angir nøyaktighet for høyden i cm. Angis bare hvis annen nøyaktighet enn for grunnriss. For verdiområde se definisjon i datakatalogen.

synbarhet

<synbarhet> angir hvor godt vegobjektet var synbart ved innmålingen. Hvis synbarheten var god/normal kan dette subelementet utelates. Verdien er en tallkode og hentes fra “kortnavn” i verdidefinisjonene i datakatalogen.

toleranse

<toleranse> angir numerisk toleranse (maksimalt avvik) på geometri-innmålingen. Verdien angis i cm. For verdiområde se definisjon i datakatalogen.

Struktur

Egenskaper av strukturtype har verdier sammensatt av flere delverdier, kalt medlemmer, og angis med et <struktur> -element:

<egenskap typeId="1234">
 <struktur>
  <medlem typeId="6085">
   <verdi>0.1</verdi>
  </medlem>
  <medlem typeId="6086">
   <verdi>JA</verdi>
  </medlem>
  <medlem typeId="6087">
   <verdi>Navn</verdi>
  </medlem>
 </struktur>
</egenskap>

Hvert medlem i en stuktur er definert som en separat egenskapstype i datakatalogen og må følge datatype og verdiområde for denne.

Om assosiasjoner

Assosiasjoner brukes til å koble sammen mor- og datterobjekter i hierarkier. Konvensjonen er at morobjektet angir sine datterobjekter, ikke omvendt.

<assosiasjoner>
 <assosiasjon typeId="220710">
  <nvdbId>45576767</nvdbId>
  ...
  <tempId>tunnelløp#1</tempId>
  ...
 </assosiasjon>
 <assosiasjon typeId="220711">
  <tempId>kommentar#1</tempId>
 </assosiasjon>
 ...
</assosiasjoner>

Subelementet <tempId> indikerer at et vegobjekt som registreres i samme endringssett skal kobles til som datterobjekt. Dersom man ønsker å koble til et allerede eksisterende vegobjekt i NVDB, angis dennes id med subelementet <nvdbId>.

En assosiasjon/sammenkobling kan inneholde flere referanser til datterobjekter og dette kan også være en blanding av <tempId> og <nvdbId>. Disse må i så fall angis samlet, med alle forekomster av <nvdbId> øverst.

Et morobjekt kan ha assosisasjon til flere vegobjekttyper. Dette angis med separate <assosiasjon> -elementer for hver datterobjekttype.

Det er flere ulike nummerserier ute og går for assosiasjoners typeId, både med basetall 220000 og 200000, og uten basetall, avhengig av hvilken kilde man bruker. NVDB API Skriv godtar de to første seriene. I fragmentet over er altså 220710 og 200710 likeverdige typeIder for sammenkoblingen mellom Tunnel og Tunnelløp. TypeId 710 godtas imidlertid ikke.

Om stedfesting

Stedfestingen angir hvor vegobjektet er tilknyttet vegnettets lenke-/nodestruktur. Hovedhensikten med dette er å definere eierskap til vegobjektet, siden ulike veglenkesekvenser tilhører ulike administrative nivåer: Stat, fylke og kommune. I motsetning til det klassiske klient-APIet må stedfestingen bruke det lineære referansesystemet i NVDB, ikke vegreferanser eller vegsystemreferanser. Det finnes imidlertid omregningsfunksjoner i NVDB API Les om man bruker slike referanser internt i klienten.

De ulike elementene av vegnettet har gyldighetsperiode/levetid akkurat som vegobjektene. De vegnettselementene som et vegobjekt er stedfestet på må ha sammenfallende levetid med vegobjektet. NVDB API Skriv validerer dette under behandling av endringssettet.

Datakatalogen avgjør hva slags type stedfesting en vegobjekttype skal ha. Det finnes tre typer: punkt, linje og sving.

Punktstedfesting

Punkttilknytning angis slik:

<stedfesting>
 <punkt veglenkesekvensNvdbId="1125766" posisjon="0.3"/>
</stedfesting>

I <punkt> -elementet angis id til veglenkesekvensen vegobjektet skal knyttes til med veglenkesekvensNvdbId -attributten. I tillegg angis den relative posisjonen for tilknytningen inne på veglenkesekvensen med attributten posisjon. Posisjon har verdi mellom 0.0, som indikerer starten på veglenkesekvensen og 1.0, som er slutten på veglenkesekvensen.

Strekningsstedfesting

Strekningstilknytning angis slik:

<stedfesting>
 <linje veglenkesekvensNvdbId="676776" fra="0.0" til="0.34"/>
</stedfesting>

I <linje> -elementet angis id til veglenkesekvensen vegobjektet skal knyttes til med veglenkesekvensNvdbId -attributten. I tillegg angis den relative start- og sluttposisjonen for tilknytningen inne på veglenkesekvensen med attributtene fra og til. Start- og sluttposisjonene har verdi mellom 0.0, som indikerer starten på veglenkesekvensen, og 1.0, som er slutten på veglenkesekvensen.

Dersom et vegobjekt dekker flere veglenkesekvenser, kan flere <linje> -elementer angis. Dette reguleres av datakatalogen. Dersom det angis flere, skal disse beskrive en sammenhengende rute langs vegnettet.

Svingstedfesting

Svingtilknytning angis slik:

<stedfesting>
 <sving nodeNvdbId="4656776">
  <fra veglenkesekvensNvdbId="8976873" posisjon="0.798"/>
  <til veglenkesekvensNvdbId="5776873" posisjon="0.348"/>
 </sving>
</stedfesting>

En svingtilknytning beskriver en sving på vegnettet, det vil si en node som representerer et vegkryss, en veglenkesekvensposisjon som indikerer startpunkt for svingen rett før krysset og en veglenkesekvensposisjon som indikerer et sluttpunkt for svingen rett etter krysset.

Kryssnoden sin id angis med attributten nodeNvdbId, mens start- og sluttposisjonene angis som to punktstedfestinger med subelementene <fra> og <til>.

Denne stedfestingstypen benyttes kun av vegobjekttypen Svingerestriksjon.

Øvrige stedfestingsdetaljer

<stedfesting>
 <punkt veglenkesekvensNvdbId="1125766" posisjon="0.3">
  <retning>MED</retning>
  <kjørefelt>
   <felt>1</felt>  
   <felt>2</felt>  
  </kjørefelt>
 </punkt>
</stedfesting>

Både <punkt> og <linje> -elementer kan ha ytterligere subelementer som beskriver stedfestingen om datakatalogen krever eller tillater det:

Om valideringsdirektiver

<validering>
 <lestFraNvdb>2020-05-30T15:34:22</lestFraNvdb>
 <overlappsautomatikk>JA</overlappsautomatikk>
 <reduserPunkttetthet>JA</reduserPunkttetthet>
</validering>

Dette elementet angir direktiver for håndtering av enkelte aspekter ved vegobjekter som kan medføre avvisning, men som ofte er vanskelig å forutse for klienten. Hvilke direktiver som kan brukes er avhengig av hvilken operasjon som utføres på vegobjektet.

Tidspunkt for innhenting av vegobjektversjon

Subelementet <lestFraNvdb> brukes ved korrigering og oppdatering med overskriving og er obligatorisk for slike operasjoner. Elementet skal angi siste tidspunkt vegobjektversjonen i klienten var i synk med originalen i NVDB. Normalt vil dette bety tidspunktet vegobjektversjonen ble hentet fra NVDB. Innlesingstidspunktet må angis som “NVDB-tid”, ikke klient-tid. Umiddelbart etter lesing av vegobjektet fra NVDB API Les må derfor klienten innhente tidspunktet for siste indekserte transaksjon for vegobjektet via endepunktet https://www.vegvesen.no/nvdb/api/v3/status.

Klienter som gjør korrigeringer/overskrivinger på en vegobjektversjon i flere runder (uten å lese det på nytt fra NVDB API Les) kan bruke tidspunktet angitt under <transaksjon> i status-responsen for siste godkjente og utførte endringssett der vegobjektet ble korrigert/overskrevet.

Tidspunktet angitt i dette direktivet brukes for å unngå race condition. Under behandling av endringssettet kontrolleres det at andre klienter eller prosesser ikke har modifisert vegobjektversjonen etter det angitte tidspunktet. Uten denne kontrollen ville disse modifikasjonene blitt overskrevet av det nye endringssettet. Dersom modifisering har skjedd avvises endringssettet med varselkode VEGOBJEKTVERSJON_OVERSKREVET_AV_ANDRE og klienten må da utføre ny innlesing av vegobjektversjonen, påføre sine egne endringer og sende inn et nytt endringssett.

Overlappsautomatikk

Subelementet <overlappsautomatikk> brukes ved registrering eller oppdatering. Det kan angis for vegobjekttyper som ikke tillater at to vegobjekter av denne typen i NVDB har overlappende stedfesting. Dersom dette direktivet settes til JA vil eventuelle andre vegobjekter av samme type i NVDB automatisk få sin stedfesting redusert for å unngå overlapp med det nye/endrede vegobjektet. Direktivet er valgfritt og standardinnstilling er NEI.

Reduksjon av punkttetthet

Subelementet <reduserPunkttetthet> brukes ved registrering, korrigering eller oppdatering. NVDB API Skriv vil normalt avvise for tette punkter i geometriegenskaper. Ved å angi JA for dette direktivet vil punkter som er for tette opp til nabopunkter bli fjernet automatisk. Hvor tette to nabopunkter tillates å være reguleres av valideringsinnstillinger i NVDB API Skriv sitt kontrollpanel. Dersom punktreduksjon utføres varsles dette med notabene i endringssettets behandlingsresultat. Direktivet er valgfritt og standardinnstilling er NEI.