NVDB API Skriv | Dokumentasjon Logo

VIKTIG! NVDB-Skriv URL uten «atlas» legges snart ned

Evolusjonsstrategi

Versjonering

Versjoneringen i NVDB API Skriv er annerledes enn i NVDB API Les. Siden sistnevnte kun tilbyr GET-requester og inngående payloads derfor ikke finnes, er regimet redusert til å bruke respons-revisjoner for å angi ønsket format på responsene. URLene har også et versjonsnummer, med dette indikerer applikasjonsversjonen.

NVDB API Skriv benytter payloads både i requester og responser. Dette krever en mer eksplisitt versjonering. Innholdet i payloads er bygget opp av entiteter fra et XML-skjema som har et entydig navnerom. Navnerommet inneholder versjonsnummeret til skjemaet. Dette versjonsnummeret gjenspeiles i URLen til endepunktet som eksponerer entiteten/ressursen.

Eksempel

Gjeldende versjon for endringssett-entiteten er 3. Registrering av og uthenting av endringssett gjøres derfor via URLen /rest/v3/endringssett. Skjemaet for endringssett-entiteten som støttes av dette endepunktet definerer et navnerom (targetNamespace) som inneholder leddet “v3”:

<xs:schema elementFormDefault="qualified" version="1.0"
 targetNamespace="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/changeset/v3"
 xmlns:tns="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/changeset/v3"
 xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 
 <xs:element name="endringssett" type="tns:Endringssett"/>
 
 <xs:complexType name="Endringssett">
  <xs:all>
   <xs:element name="l&#229;sing" type="tns:L&#229;sing" minOccurs="0"/>
   <xs:element name="eksternRef" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   <xs:element name="kontekst" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   <xs:element name="validering" type="tns:EndringssettValidering" minOccurs="0"/>
   <xs:element name="registrer" type="tns:Registrering" minOccurs="0"/>
   <xs:element name="oppdater" type="tns:Oppdatering" minOccurs="0"/>
   <xs:element name="korriger" type="tns:Korrigering" minOccurs="0"/>
   <xs:element name="lukk" type="tns:Lukking" minOccurs="0"/>
   <xs:element name="fjern" type="tns:Fjerning" minOccurs="0"/>
   <xs:element name="delvisOppdater" type="tns:DelvisOppdatering" minOccurs="0"/>
   <xs:element name="delvisKorriger" type="tns:DelvisKorrigering" minOccurs="0"/>
   <xs:element ref="tns:status" minOccurs="0"/>
   <xs:element name="ansvarlig" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   <xs:element name="datakatalogversjon" type="xs:string"/>
  </xs:all>
  <xs:attribute name="id" type="xs:string"/>
 </xs:complexType>
 ...
</xs:schema>

NVDB API Skriv støtter også v2 av endringssett via URLen /rest/v2/endringssett. Denne versjonen av entiteten er vesentlig forskjellig fra og derfor ikke kompatibel med v3:

<xs:schema elementFormDefault="qualified" version="1.0"
 targetNamespace="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/v2"
 xmlns:tns="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/v2"
 xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

 <xs:element name="endringssett" type="tns:Endringssett"/>

 <xs:complexType name="Endringssett">
  <xs:all>
   <xs:element name="id" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   <xs:element name="registrer" type="tns:Registrering" minOccurs="0"/>
   <xs:element name="oppdater" type="tns:Oppdatering" minOccurs="0"/>
   <xs:element name="korriger" type="tns:Korrigering" minOccurs="0"/>
   <xs:element name="slett" type="tns:Sletting" minOccurs="0"/>
   <xs:element name="delvisOppdater" type="tns:DelvisOppdatering" minOccurs="0"/>
   <xs:element name="delvisKorriger" type="tns:DelvisKorrigering" minOccurs="0"/>
   <xs:element ref="tns:status" minOccurs="0"/>
   <xs:element ref="tns:etterbehandling" minOccurs="0"/>
   <xs:element name="ansvarlig" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  </xs:all>
  <xs:attribute name="effektDato" type="xs:date" use="required"/>
  <xs:attribute name="datakatalogversjon" type="xs:string" use="required"/>
 </xs:complexType>
 ...
</xs:schema>

Versjoneringsregime

NVDB API Skriv er i stadig utvikling og utvidelser, forbedringer og feilrettinger rulles ut kontinuerlig. For å hindre at eksisterende klienter får problemer med nye utgaver av APIet, benyttes følgende versjoneringsregime:

Endringer i datakatalogen

Datakatalogen i NVDB oppdateres jevnlig, typisk én gang i kvartalet. Skjemaene som benyttes for endringssett er strukturelt frikoblet fra innholdet i datakatalogen. Fjernede vegobjekttyper eller egenskapstyper krever derfor ikke versjonering.

Behandlingsresultatet for et gitt endringssett kan imidlertid bli forskjellig før og etter en datakatalogoppdatering. Dersom en styringsparameter som påvirker valideringslogikken i NVDB API Skriv endres, vil et endringssett som ble godkjent og utført i går kunne bli avvist med valideringsfeil i dag.