NVDB API Skriv | Dokumentasjon Logo

Autentisering

Identifikasjon av klienter

Alle klienter som anroper NVDB API Skriv må identifisere seg ved å angi X-Client som header i alle requester:

X-Client: NavnPåDinKlient

I en tidligere versjon av NVDB API Skriv var dette valgfritt, men i dagens versjon er headeren obligatorisk.

Identifikasjon av brukere

Anrop fra klienter til NVDB API Skriv krever at requesten inneholder et gyldig autentiseringstoken, pakket i en cookie. Autentiseringstokenet etableres med et anrop til Statens vegvesen sin AAA-tjeneste. AAA-tjenesten har autogenerert API-dokumentasjon.

Innlogging

For å logge inn må man ha en Vegvesen-bruker i det aktuelle miljøet (STM, ATM eller PROD). Et autentiseringstoken for PROD etableres ved å sende inn brukernavn og passord slik:

$ curl https://aaa-api.atlas.vegvesen.no/autentiser \
 -d "{'username': 'olanor', 'password': 'hemmelig'}" \
 -H "Content-Type: application/json"  

Requesten skal bruke tegnsettet UTF-8.

Responsen fra /autentiser inneholder tre felt:

{ 
 "status": true, 
 "token": "AQIC5wM2LY4SfcyhHz1Irgsf6pbxoeuY3k9XqvbRtB4-4No.*AAJTSQACMDIAAlNLABMzMDUyMTI1NzE2ODA4ODU0OTczAAJTMQACMDM.*",
 "tokenname": "iPlanetDirectoryProOAM"
}

Validering av token

Et token varer i 6 timer, eller til klienten eksplisitt kaller /logout. Klienter kan ta vare på tokenet for å slippe å autentisere før hvert kall. De kan eventuelt kontrollere om tokenet fremdeles er gyldig slik:

$ curl https://aaa-api.atlas.vegvesen.no/validate \
 -d "{'token':'mitt_token'}" \
 -H "Content-Type: application/json"  

Responsen fra /validate forteller om tokenet fremdeles er gyldig og hvilket brukernavn dette gjelder for:

{ 
 "valid": true, 
 "uid": "olanor", 
 "realm": "/external"
}

Bruk av token

Tokenets navn og verdi settes som en cookie på alle kall mot NVDB API Skriv. En forespørsel for å liste ut brukerens endringssett kan se slik ut:

$ curl https://www.vegvesen.no/nvdb/apiskriv/rest/v3/endringssett \
 -H "X-Client: curl" \
 -H "Cookie: iPlanetDirectoryProOAM= AQIC5wM2LY4SfcyhHz1Irgsf6pbxoeuY3k9XqvbRtB4-4No.*AAJTSQACMDIAAlNLABMzMDUyMTI1NzE2ODA4ODU0OTczAAJTMQACMDM.*"

Dersom en request mot NVDB API Skriv mangler eller bruker et ugyldig/utløpt token vil skallsikringen internt hos Statens vegvesen hindre at den når fram til APIet. Klienten vil da motta en 302 FOUND-respons.

Utlogging

Et token kan eksplisitt ugyldiggjøres ved å kalle /logout med tokenet som payload:

$ curl https://aaa-api.atlas.vegvesen.no/logout \
 -d "{'token':'mitt_token'}" \
 -H "Content-Type: application/json"  

Påloggingsendepunkter

Oversikt over endepunkter for autentisering i ulike miljøer:

Miljø URL
STM https://aaa-api.utv.atlas.vegvesen.no/autentiser
ATM https://aaa-api.test.atlas.vegvesen.no/autentiser
PROD https://aaa-api.atlas.vegvesen.no/autentiser
Docker http://localhost:8010/ws/no/vegvesen/ikt/sikkerhet/aaa/autentiser