NVDB API Skriv | Dokumentasjon Logo

Autentisering

Anrop fra klienter til NVDB API Skriv krever at requesten inneholder et gyldig autentiseringstoken. Dette kan gjøres på to måter:

Anbefalt autentisering er via id-token fra OpenId Connect. Muligheten til å autentisere via cookie vil opphøre i nær framtid.

Autentisering via OpenId Connect

Autentisering via OpenId Connect må realiseres på ulike måter avhengig av type klient.

Web-baserte klienter

Dersom klienten er en nettleser (SPA-applikasjon) eller en native mobil-app må denne realisere såkalt OpenId Connect implicit flow for å få opprettet et gyldig id-token for sluttbrukeren. Det finnes en demo-applikasjon (kun tilgjengelig i Statens vegvesens lokalnett) som illustrerer hvordan dette kan implementeres.

Ved realisering av denne typen autentiseringsflyt trenger klienten informasjon om token-utsteder m.m. Dette kan hentes fra endepunktet https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v1/oidc/client-config/{realm}, der {realm} er enten employee eller external, avhengig av hvilken identity realm sluttbrukeren tilhører. Se seksjon under for beskrivelse av realms.

Ikke web-baserte klienter

Dersom klienten er en skrivebordsapplikasjon (tykk klient) eller et baksystem (tjenestebruker), kan OIDC-autentisering realiseres ved å anrope egne autentiseringsendepunkter i NVDB API Skriv. Seksjonene under beskriver dette.

Innlogging

For å logge inn må man ha en Vegvesen-bruker i det aktuelle miljøet (STM, ATM eller PROD). Et id-token for PROD etableres ved å sende inn brukernavn og passord slik:

$ curl https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v1/oidc/authenticate \
 -d "{'username': 'olanor', 'password': 'hemmelig', 'realm': 'EMPLOYEE'}" \
 -H "Content-Type: application/json"  

Requesten skal bruke tegnsettet UTF-8. Implementasjonen av OIDC i Docker-imaget gir vellykket autentisering når brukernavnet er identisk med passordet.

Feltet realm er valgfritt og angir brukerens identity realm (brukertype). Tillatte verdier er:

Realm Beskrivelse
EMPLOYEE Personlig bruker ansatt i Statens vegvesen
SERVICE_ACCOUNT Tjenestebruker
EXTERNAL Personlig ekstern bruker, ikke ansatt i Statens vegvesen

Dersom feltet utelates benyttes realm EMPLOYEE.

Responsen fra /authenticate inneholder tre felt:

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{ 
 "idToken": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJraWQiOiJrV3Y5elBvNUdsUUxqam1CTkdHQW1hMmtRMmM9IiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ...", 
 "accessToken": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJ6aXAiOiJOT05FIiwia2lkIjoia1d2OXpQbzVHbFFMamptQk5HR0FtYTJrUTJjPSIsImFsZyI6IlJTMjU2In0...",
 "refreshToken": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJ6aXAiOiJOT05FIiwia2lkIjoia1d2OXpQbzVHbFFMamptQk5HR0FtYTJrUTJjPSIsImFsZyI6IlJTMjU2In0..."
}

Hvert av feltene har et JSON Web Token (JWT) som verdi.

JWT’en i feltet idToken skal brukes i Authorization-headere i requester til NVDB API Skriv.

Dersom autentisering mislykkes, f.eks. ved ugyldig brukernavn eller passord, indikeres dette med tomt objekt i responsen:

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{ }
Fornyelse av id-token

Et id-token varer i svært kort tid, ofte bare 15 minutter. Klienten kan hente utløpstiden til id-tokenet fra JWT-strukturen. For å unngå at sluttbrukeren må logge seg på på nytt hver gang id-tokenet er utløpt, kan et nytt id-token utstedes ved å bruke refresh-tokenet fra authenticate-responsen:

$ curl https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v1/oidc/refresh \
 -d "{'refreshToken': 'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJ6aXAiOiJOT05FIiwia2lkIjoia1d2OXpQbzVHbFFMamptQk5HR0FtYTJrUTJjPSIsImFsZyI6IlJTMjU2In0...', 'realm': 'EMPLOYEE'}" \
 -H "Content-Type: application/json"  

Feltet realm er valgfritt og angir brukerens identity realm ved autentisering (se over). Dersom feltet utelates benyttes realm EMPLOYEE.

Responsen fra /refresh inneholder to felt:

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{ 
 "idToken": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJraWQiOiJrV3Y5elBvNUdsUUxqam1CTkdHQW1hMmtRMmM9IiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ...", 
 "accessToken": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJ6aXAiOiJOT05FIiwia2lkIjoia1d2OXpQbzVHbFFMamptQk5HR0FtYTJrUTJjPSIsImFsZyI6IlJTMjU2In0..."
}

JWT’en i feltet idToken kan deretter brukes for en ny kort periode i requrester til NVDB API Skriv, inntil det må fornyes igjen.

Et refresh-token har noen timers varighet og fornying vil således før eller siden mislykkes. Responsen fra refresh-endepunktet indikerer dette ved å respondere med tomt objekt:

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{ }

Bruk av id-token

Etter at vellykket pålogging er ferdig og et OIDC id-token er etablert skal dette angis som verdi for en Authorization-header med prefix “Bearer” i alle requester til NVDB API Skriv. En forespørsel for å liste ut brukerens endringssett kan se slik ut:

$ curl https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v3/endringssett \
 -H "X-Client: curl" \
 -H "Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJraWQiOiJrV3Y5elBvNUdsUUxqam1CTkdHQW1hMmtRMmM9IiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ..."

Dersom en request mot NVDB API Skriv mangler eller bruker et ugyldig/utløpt id-token vil det responderes med 401 UNAUTHORIZED.

Autentiseringsendepunkter

Oversikt over endepunkter for OIDC-autentisering i ulike miljøer:

Miljø URL
STM https://nvdbapiskriv-stm.utv.atlas.vegvesen.no/rest/v1/oidc/{operasjon}
ATM https://nvdbapiskriv.test.atlas.vegvesen.no/rest/v1/oidc/{operasjon}
PROD https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v1/oidc/{operasjon}
Docker http://localhost:8010/nvdb/apiskriv/rest/v1/oidc/{operasjon}

Operasjon kan være authenticate, refresh eller client-config.

Autentisering via AAA-tjenesten

Denne autentiseringmetoden er under avvikling. Alle klienter anmodes om å bruke OpenId Connect. I en overgangsperiode har NVDB API Skriv aktivert automatisk konvertering av autentiseringstoken fra AAA til motsvarende autentiseringstoken fra OpenId Connect.

Autentiseringstokenet etableres her med et anrop til Statens vegvesen sin AAA-tjeneste. AAA-tjenesten har autogenerert API-dokumentasjon.

Innlogging

For å logge inn må man ha en Vegvesen-bruker i det aktuelle miljøet (STM, ATM eller PROD). Et autentiseringstoken for PROD etableres ved å sende inn brukernavn og passord slik:

$ curl https://aaa-api.atlas.vegvesen.no/autentiser \
 -d "{'username': 'olanor', 'password': 'hemmelig'}" \
 -H "Content-Type: application/json"  

Requesten skal bruke tegnsettet UTF-8. Implementasjonen av AAA i Docker-imaget gir vellykket autentisering når brukernavnet er identisk med passordet.

Responsen fra /autentiser inneholder tre felt:

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{ 
 "status": true, 
 "token": "AQIC5wM2LY4SfcyhHz1Irgsf6pbxoeuY3k9XqvbRtB4-4No.*AAJTSQACMDIAAlNLABMzMDUyMTI1NzE2ODA4ODU0OTczAAJTMQACMDM.*",
 "tokenname": "iPlanetDirectoryProOAM"
}

Validering av token

Et token varer i 6 timer, eller til klienten eksplisitt kaller /logout. Klienter kan ta vare på tokenet for å slippe å autentisere før hvert kall. De kan eventuelt kontrollere om tokenet fremdeles er gyldig slik:

$ curl https://aaa-api.atlas.vegvesen.no/validate \
 -d "{'token':'mitt_token'}" \
 -H "Content-Type: application/json"  

Responsen fra /validate forteller om tokenet fremdeles er gyldig og hvilket brukernavn dette gjelder for:

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{ 
 "valid": true, 
 "uid": "olanor", 
 "realm": "/external"
}

Bruk av token

Tokenets navn og verdi settes som en cookie på alle kall mot NVDB API Skriv. En forespørsel for å liste ut brukerens endringssett kan se slik ut:

$ curl https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v3/endringssett \
 -H "X-Client: curl" \
 -H "Cookie: iPlanetDirectoryProOAM= AQIC5wM2LY4SfcyhHz1Irgsf6pbxoeuY3k9XqvbRtB4-4No.*AAJTSQACMDIAAlNLABMzMDUyMTI1NzE2ODA4ODU0OTczAAJTMQACMDM.*"

Dersom en request mot NVDB API Skriv mangler eller bruker et ugyldig/utløpt token vil skallsikringen internt hos Statens vegvesen hindre at den når fram til APIet. Klienten vil da motta en 302 FOUND-respons.

Utlogging

Et token kan eksplisitt ugyldiggjøres ved å kalle /logout med tokenet som payload:

$ curl https://aaa-api.atlas.vegvesen.no/logout \
 -d "{'token':'mitt_token'}" \
 -H "Content-Type: application/json"  

Påloggingsendepunkter

Oversikt over endepunkter for autentisering i ulike miljøer:

Miljø URL
STM https://aaa-api.utv.atlas.vegvesen.no/autentiser
ATM https://aaa-api.test.atlas.vegvesen.no/autentiser
PROD https://aaa-api.atlas.vegvesen.no/autentiser
Docker http://localhost:8010/aaa-api/autentiser