NVDB API Skriv | Dokumentasjon Logo

VIKTIG! NVDB-Skriv URL uten «atlas» legges snart ned

Introduksjon til stedfesting [BETA]

NVDB API Skriv tilbyr et endepunkt for å generere gyldig punkt- eller strekningsstedfesting for vegobjekter. Stedfestingen (vegnettstilknytningen) beregnes ved å “projisere” vegobjektets geometri ned på nærmeste relevante vegnett på vegtrasénivå. Forutsetningen er derfor at vegobjektene har minst én geometriegenskap. Stedfestingsendepunktet tar høyde for faktorer som:

Beregnet strekningsstedfesting kan bestå av flere stedfestingselementer (flere veglenkesekvenser). I så fall beskriver den en sammenhengende rute langs en og samme veg. En veg i dette tilfellet er kombinasjonen av vegkategori, vegfase og vegnummer.

Responsen fra endepunktet, dersom en stedfesting lot seg beregne, er garantert å være gyldig for det aktuelle vegobjektet på det tidspunktet den ble levert. Vegnettet kan imidlertid endre seg over tid og gjøre en tidligere gyldig stedfesting ugyldig. Mottatt stedfesting bør derfor brukes i et endringssett innen rimelig tid.

Validering

Vegobjekter som sendes til stedfestingsendepunktet gjennomgår en liten valideringssekvens for å sikre at det er levert nok og korrekt informasjon til at stedfesting kan gjennomføres. Valideringen inneholder noen av de samme grunnleggende kontrollene som utføres for vegobjekter i endringssett.

Valideringen kontrollerer bl.a. at:

Dersom det avdekkes én eller flere uregelmessigheter vil responsen inneholde beskrivelse av disse. I tillegg til varselkodene som er felles med endringssett, kan følgende koder forekomme:

Varselkode Forklaring
MANGLER_GEOMETRI Vegobjektet har ingen gyldige geometriegenskaper.
MOROBJEKT_MANGLER_STEDFESTING Kan ikke stedfeste datterobjektet når stedfesting av morobjektet mislyktes.
STEDFESTING_MISLYKTES Gyldig vegnettstilknytning for vegobjektet ble ikke funnet med de angitte parametere.
UGYLDIG_VEGOBJEKTTYPE Vegobjektet krever ikke punkt- eller strekningsstedfesting.

Geometriegenskaper

Enkelte vegobjekttyper tillater flere geometriegenskaper. For mest mulig presis stedfesting anbefales at så mange som mulig av geometriegenskapene leveres med i vegobjektene, også for vegobjekttyper som skal ha punktstedfesting.

Geometriegenskapen som brukes for å projisere til en punktstedfesting, velges etter følgende prioritet:

  1. Punkt
  2. Kurve (bruker sentroiden)
  3. Flate (bruker sentroiden)

Geometriegenskapen som brukes for å projisere til en strekningsstedfesting, velges etter følgende prioritet:

  1. Kurve
  2. Flate
  3. Punkt

Mor- og datterrelasjoner

Vegobjektene i requesten beskrives på samme måte som i endringssett, selv om bare geometriegenskaper er obligatoriske for dette endepunktet. Dersom mor- og datterobjekter leveres i samme request og assosisasjonen mellom dem er beskrevet, vil stedfestingen av datterobjektet ta hensyn til om det er av en vegobjekttype som krever at stedfestingen er innenfor morobjektets stedfesting.

Dersom morobjektet er beskrevet i requesten med stedfesting vil denne ikke bli reberegnet. Stedfestingen til datterobjektet vil imidlertid bli plassert innenfor denne om det kreves. Dette kan være nyttig dersom klienten skal registrere et nytt datterobjekt for et morobjekt som allerede er registrert i NVDB.

BETA

Stedfestingsendepunktet er tilgjengelig i alle miljøer hos Statens vegvesen, men er fortsatt under utvikling og testing. Det kan forekomme endringer i både request-parametere og payloads, uten at endepunktet versjoneres.