NVDB API Skriv | Dokumentasjon Logo

VIKTIG! NVDB-Skriv URL uten «atlas» legges snart ned

Behandlingsresultat

Et endringssett er ferdigbehandlet når det har fremdriftskoden UTFØRT (eventuelt UTFØRT_OG_ETTERBEHANDLET) eller AVVIST. Uavhengig av om endringssettet ble effektuert eller ikke, vil endringssettets behandlingsresultat inneholde relevant informasjon for klienten. Behandlingsresultatet beskrives av <resultat> -elementet i Status-entiteten som leveres ved anrop endringssettets statusendepunkt, for eksempel:

<status xmlns="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/changeset/v3">
 <fremdrift>UTFØRT</fremdrift>
 ...
 <resultat>
  <feil/>
  <advarsler>
   <advarsel kode="IKKE_GJELDENDE_DATAKATALOGVERSJON">
    <melding>Datakatalogversjonen i endringssettet er ulik nåværende datakatalogversjon: 2.21</melding>
   </advarsel>
  </advarsler>
  <notabener/>
  <vegobjekter>
   <vegobjekt nvdbId="45874667" versjon="1">
    <feil/>
    <advarsler>
     <advarsel kode="MANGLER_BETINGET_PÅKREVDE_EGENSKAPER">
      <melding>Objektet, av typen Tunnel (581), mangler egenskaper med viktighet 'betinget': [Særskilt brannobjekt fra tidspunkt (9507), Merknad syklende (3913), Prosjektreferanse (11148), Brutus_Id (9329), Stigning, kvalitet (11510), Eier (11984), Sikkerhetsgodkjenningsdato (11448), Vedlikeholdsansvarlig (12013)]</melding>
      <referanse>https://datakatalogen.vegdata.no/581</referanse>
     </advarsel>
    </advarsler>
    <notabener/>
   </vegobjekt>
  </vegobjekter>
 </resultat>
 ...
</status>

Varsler

I behandlingsresultatet kan API Skriv legge inn varsler til klienten/brukeren. Disse opptrer i tre ulike alvorlighetsgrader:

De fleste varslene er knyttet til spesifikke vegobjekter i endringssettet. Advarselen med kode MANGLER_BETINGET_PÅKREVDE_EGENSKAPER over er et eksempel på dette. Noen ganger genereres imidlertid varsler som ikke er relatert til vegobjekter i endringssettet. Dette kalles globale varsler og kan være varsler knyttet til vegobjekter i NVDB eller er helt uavhengig av vegobjekter. Advarselen med kode IKKE_GJELDENDE_DATAKATALOGVERSJON over er et eksempel på det siste.

Et endringssett får fremdriftskoden AVVIST dersom det ble generert minst ett feilvarsel, enten som globalt varsel eller varsel tilknyttet et vegobjekt i endringssettet.

Hvert varsel beskrives minimum med en kode og en melding og, i de fleste tilfeller, en referanse eller URL for nærmere dokumentasjon. I varsler som kan knyttes til underordnede komponenter av et vegobjekt angis dette med egne subelementer i varselet, for eksempel:

<resultat>
 <vegobjekter>
  <vegobjekt nvdbId="45874667" versjon="1">
   <feil>
    <feil kode="UGYLDIG_FLERVERDI">
     <melding>Verdien for egenskapstype Tunnelklasse, prosjektert (9134) må være en av følgende verdier: [A (12172), B (12173), C (12174), D (12175), E (12176), F (12177)]</melding>
     <referanse>https://datakatalogen.vegdata.no/581</referanse>
     <egenskapTypeId>9134</egenskapTypeId>
    </feil>
   </feil>
   <advarsler/>
   <notabener/>
  </vegobjekt>
 </vegobjekter>
</resultat>

Subelementer som gir kontekst for varselet kan være:

Tildelt id i NVDB

Dersom endringssettet inneholder registrering av nye vegobjekter og disse behandles uten feil-varsler vil behandlingsresultatet angi hvilken id disse vegobjektene fikk i NVDB:

<resultat>
 <vegobjekter>
  <vegobjekt tempId="tunnel#1" nvdbId="834456" versjon="1">
   <feil/>
   <advarsler/>
   <notabener/>
  </vegobjekt>
 </vegobjekter>
</resultat>

For hvert registrert vegobjekt under <resultat> angir attributtene tempId og nvdbId koblingen mellom midlertidig id i endringssettet og endelig id i NVDB.

Varselkoder

De fleste varselkodene som genereres av API Skriv indikerer en uregelmessighet i forhold til datakatalogen eller andre valideringsregler. I behandlingsresultatet angis koden som en streng, ikke en enumerert type i XML-skjemaet. Kodene kan med andre ord endre ordlyd uten at statusendepunktet eller navnerommet versjoneres. Klienter frarådes derfor å implementere logikk som er avhengig av eksakt staving av varselkodene.

Globale varselkoder

Varselkode Forklaring
IKKE_GJELDENDE_DATAKATALOGVERSJON NVDB bruker en annen versjon av datakatalogen enn den som er oppgitt i endringssettet.
AUTOMATISK_OPPDATERING Notabene med beskrivelse av en følgeoppdatering trigget av endringssettet.

Varselkoder relatert til vegobjekter

Varselkode Forklaring
MANGLER_TILGANG Brukeren har ikke tilgang til vegobjekttypen eller det området som vegobjektet er stedfestet i.
UFULLSTENDIG_VEGOBJEKT Et delvis oppdatert vegobjekt har ikke angitt nok endringer (en egenskap, en assosiasjon eller stedfestingen må endres), eller et delvis korrigert vegobjekt har ikke angitt nok endringer (gyldighetsperioden, en egenskap, en assosiasjon eller stedfestingen må endres).
UKJENT_VEGOBJEKTTYPE Vegobjektet har en typeId som ikke finnes i datakatalogen.
VEGOBJEKTTYPE_IKKE_I_OBJEKTLISTA Vegobjektet har en typeId som ikke er med i objektlista for ferdigvegsdata fra entreprenører.
VEGOBJEKTET_FINNES_IKKE Vegobjektet med oppgitt nvbdId ble ikke funnet i NVDB.
VEGOBJEKTVERSJONEN_FINNES_IKKE Vegobjektversjonen med oppgitt nvdbId og versjon ble ikke funnet i NVDB.
VEGOBJEKTVERSJON_OVERSKREVET_AV_ANDRE Vegobjektversjonen oppgitt for korrigering/overskriving er oppdatert av en annen prosess etter at det ble lest fra NVDB.
VERSJONSKONFLIKT Vegobjektversjonen som skal oppdateres eller lukkes er ikke siste versjon av vegobjektet.
UGYLDIG_STARTDATO Oppgitt dato for lukking eller oppgitt startdato for oppdatert versjon er ikke etter startdato for siste versjon i NVDB.
VEGOBJEKTET_ER_LUKKET Vegobjektversjonen for lukking har allerede sluttdato, eller vegobjektversjonen for oppdatering har sluttdato som ikke er kompatibel med oppgitt sluttdato på ny versjon.
KONFLIKT_MELLOM_VEGOBJEKTER En følgeoppdatering kan ikke gjennomføres fordi operasjonen kommer i konflikt med en annen vegobjektoperasjon i endringssettet.
STEDFESTING_UTENFOR_MOROBJEKT Vegobjektet har en stedfesting som ikke dekkes av morobjektets stedfesting.
STEDFESTING_INNENFOR_MOROBJEKT
_MEN_ANNET_FELT
Vegobjektet har en stedfesting som dekkes av morobjektets stedfesting, men i forskjellig kjørefelt.
STEDFESTING_INNENFOR_MOROBJEKT
_MEN_ANNEN_SIDEPOSISJON
Vegobjektet har en stedfesting som dekkes av morobjektets stedfesting, men i forskjellig sideposisjon.
STEDFESTING_DEKKER_IKKE_DATTEROBJEKT Vegobjektet har en stedfesting som ikke dekker stedfestingen til et datterobjekt.
STEDFESTING_DEKKER_DATTEROBJEKT
_MEN_ANNET_FELT
Vegobjektet har en stedfesting som dekker stedfestingen til et datterobjekt, men i forskjellig kjørefelt.
STEDFESTING_DEKKER_DATTEROBJEKT
_MEN_ANNEN_SIDEPOSISJON
Vegobjektet har en stedfesting som dekker stedfestingen til et datterobjekt, men i forskjellig sideposisjon.
DATTEROBJEKT_FINNES_IKKE Oppgitt datterobjekt finnes ikke.
DATTEROBJEKT_AV_FEIL_TYPE Oppgitt datterobjekt finnes, men er av feil vegobjekttype.
DATTEROBJEKT_UTEN_MOR Vegobjektet er av en type som krever morobjekt, men vil ikke ha det etter at endringssettet er utført.
UGYLDIG_OVERLAPP Vegobjektet er av en type som ikke tillater at stedfestingen overlapper med et annet vegobjekt av samme type, men vil gjøre det etter at endringssettet er utført.
OVERLAPPSAUTOMATIKK_PÅKREVD Vegobjektet er av en heldekkende type, men overlappsautomatikk er avbestilt. Overlappsautomatikk gjennomføres alltid for heldekkende vegobjekttyper.
OVERLAPPSAUTOMATIKK_IKKE_PÅKREVD Vegobjektet er av en type som tillater at stedfestingen overlapper med et annet vegobjekt av samme type, men overlappsautomatikk er likevel bestilt.
MANGLER_MOROBJEKT Vegobjektet er av en type som krever morobjekt, men har det ikke.
MER_ENN_ETT_MOROBJEKT Vegobjektet er av en type som krever ett og bare ett morobjekt, men har flere.
VEGOBJEKTTYPE_KAN_IKKE_BEHANDLES Vegobjektet er av en type som er blokkert for behandling i endringssett.
VEGOBJEKTTYPE_KREVER_LÅS Vegobjektet er av en vegnettsrelatert type og kan ikke behandles uten forhåndslåsing i NVDB.
TVETYDIG_KOMMUNETILHØRIGHET Vegobjektet er stedfestet i en kommune, men har assosiasjon til en annen kommune.
VEGOBJEKTTYPE_TILLATER_KUN_EN_VERSJON Vegobjektet er av en type som ikke kan oppdateres (versjoneres).
VEGOBJEKTTYPE_ER_IKKE_TIDSROMRELEVANT Vegobjektet er av en type som ikke skal ha sluttdato og kan derfor verken lukkes eller oppdateres.
INKONSISTENT_GATENAVN Vegobjektet av type Gate har en gatenavnegenskap som ikke matcher andre Gate-objekter med samme gatekodeegenskap innenfor samme kommune.
INKONSISTENT_GATEKODE Vegobjektet av type Gate har en gatekodeegenskap som ikke matcher andre Gate-objekter med samme gatenavnegenskap innenfor samme kommune.
USAMMENHENGENDE_HISTORIKK Vegobjektversjonen får endret gyldighetsperiode på en slik måte at historikken til vegobjektet (versjonene) ikke lenger er sammenhengende i tid.
FJERNING_AV_USAMMENHENGENDE_VERSJONER Vegobjektversjonen som skal fjernes skaper hull i historikken til vegobjektet. Versjoner som skal fjernes må være sammenhengende.
FJERNING_AV_HISTORISKE_VERSJONER Vegobjektversjonene som skal fjernes inkluderer ikke siste versjon. Historikk som fjernes må begynne bakfra med nyeste versjon.

Varselkoder relatert til egenskaper

Varselkode Forklaring
MANGLER_TILGANG Brukeren er ikke tildelt den sensitivitetsrollen som er nødvendig for å endre en sensitiv egenskap.
EGENSKAPEN_FINNES_IKKE Det er bestilt sletting av en egenskap i forbindelse med delvis korrigering eller oppdatering, men vegobjektet har ikke denne egenskapen i NVDB.
UKJENT_EGENSKAPSTYPE Egenskapen har en typeId som ikke finnes i datakatalogen.
EGENSKAPSTYPE_IKKE_I_OBJEKTLISTA Egenskapen har en typeId som ikke er med i objektlista for ferdigvegsdata fra entreprenører.
UKJENT_MEDLEMSTYPE Strukturmedlemmet har en typeId som ikke finnes i datakatalogen.
UGYLDIG_EGENSKAPSTYPE Egenskapen har en typeId som finnes i datakatalogen, men ikke for denne vegobjekttypen.
UGYLDIG_MEDLEMSTYPE Strukturmedlemmet har en typeId som finnes i datakatalogen, men ikke for denne strukturegenskapen.
AVLEDET_EGENSKAPSTYPE Egenskapen får verdi automatisk av NVDB. Oppgitt verdi blir derfor overskrevet.
AUTOGENERERT_EGENSKAP Egenskapen ble lagt til vegobjektet med verdi beregnet ut fra geometrien.
IKKE_FLERVERDIEGENSKAP Egenskapen har enumId som verdi, men er ikke en flerverdiegenskap.
MANGLER_OBLIGATORISKE_EGENSKAPER Vegobjektet mangler èn eller flere obligatoriske egenskaper.
MANGLER_BETINGET_PÅKREVDE_EGENSKAPER Vegobjektet mangler èn eller flere egenskaper som er obligatoriske i gitte situasjoner.
MANGLER_ANBEFALTE_EGENSKAPER Vegobjektet mangler èn eller flere anbefalte egenskaper.
FORENKLET_STEDFESTING Stedfestingen ble forenklet på grunn av innbyrdes overlapp i stedfestingselementene eller stedfestingselementer var butt i butt.
STEDFESTING_MED_FOR_LITEN_UTSTREKNING Summen av godkjent lengde for stedfestingselementene var mindre enn minimumslengden.

Varselkoder relatert til egenskapsverdier

Varselkode Forklaring
UGYLDIG_FELT Stedfestingen angir kjørefelt, men vegobjekttypen er ikke kjørefeltrelevant.
UGYLDIG_SIDEPOSISJON Stedfestingen angir sideposisjon, men vegobjekttypen er ikke sideposisjonrelevant.
MANGLER_RETNING Stedfestingen mangler retning og vegobjekttypen er retningsrelevant.
UKJENT_NODE Stedfestingen av type sving refererer til en node som ikke finnes.
NODE_UGYLDIG_PÅ_TIDSPUNKT Stedfestingen av type sving refererer til en node som finnes, men er ikke gyldig i hele vegobjektversjonens levetid.
UKJENT_VEGLENKESEKVENS Stedfestingen refererer til en veglenkesekvens som ikke finnes.
VEGLENKESEKVENS_UGYLDIG_PÅ_TIDSPUNKT Stedfestingen refererer til en veglenkesekvens som finnes, men posisjonen/posisjonsintervallet er ikke gyldig i hele vegobjektversjonens levetid.
STEDFESTET_PÅ_KONNEKTERINGSVEGLENKE Stedfestingen har en posisjon/posisjonsintervall inne på en konnekteringsveglenke, men vegobjekttypen tillater ikke dette.
STEDFESTET_PÅ_UGYLDIG_TOPOLOGINIVÅ Stedfestingen refererer til en veglenkesekvens som representerer et topologinivå som vegobjekttypen ikke kan stedfestes på. De fleste vegobjekttype skal stedfestes på vegtrasénivå.
FORENKLET_GEOMETRI Geometriegenskapen ble forenklet ved at parvise nabopunkter som var for tette ble redusert til ett punkt.
NORMALISERT_GEOMETRI Geometriegenskapen ble angitt med enkelgeometri, men skal ha multigeometri. Verdien ble konvertert til multigeometri med ett element.
IRREGULÆR_GEOMETRI Geometriegenskaper er ikke topologisk velformet, f.eks. for få punkter eller polygon som krysser seg selv.
GEOMETRI_MED_INKONSEKVENT_HØYDE Geometriegenskapen har høyde-koordinat bare i noen punkter. Høyde, eller z-verdi, må angis i alle er ingen punkter.
UGYLDIG_KVALITETSPARAMETER Geometriegenskapen har en kvalitetsparameter med ugyldig verdi.
UGYLDIG_FLERVERDI Egenskapen er en flerverdiegenskap, men verdien er ikke blant de godkjente verdiene i datakatalogen.
FLERVERDI_IKKE_I_OBJEKTLISTA Egenskapen er en flerverdiegenskap, men verdien er ikke blant de godkjente verdiene i objektlista for ferdigvegsdata fra entreprenører.
BINÆRVERDI_FINNES_IKKE Egenskapen refererer til et binærobjekt i NVDB som ikke finnes.
STØRRE_ENN_ABSOLUTT_MAKSIMUM Egenskapen har en verdi som er større enn den absolutte maksimumsverdien i datakatalogen.
MINDRE_ENN_ABSOLUTT_MINIMUM -Egenskapen har en verdi som er mindre enn den absolutte minimumsverdien i datakatalogen.
STØRRE_ENN_ANBEFALT_MAKSIMUM Egenskapen har en verdi som er større enn den anbefalte maksimumsverdien i datakatalogen.
MINDRE_ENN_ANBEFALT_MINIMUM Egenskapen har en verdi som er mindre enn den anbefalte minimumsverdien i datakatalogen.
MANGLER_OBLIGATORISKE_MEDLEMMER Strukturegenskapen mangler èn eller flere obligatoriske medlemmer.
MANGLER_ANBEFALTE_MEDLEMMER Strukturegenskapen mangler èn eller flere anbefalte medlemmer.
FLERE_ENN_MAKSIMUM_ANTALL Egenskapen tillater multiple verdier, men det er angitt flere enn maksimumsantallet i datakatalogen.
FÆRRE_ENN_MINIMUM_ANTALL Egenskapen tillater multiple verdier, men det er angitt færre enn minimumsantallet i datakatalogen.
OVERSKRIDER_FELTLENGDE Egenskapen har en verdi med feltbredde større en maksimal feltbredde i datakatalogen. For heltalls- og desimaltallsverdi er feltbredden antall siffere pluss eventuelt komma. For tekstverdi er feltbredden antall tegn.
FOR_MANGE_DESIMALER Egenskapen har en desimaltallsverdi med flere desimaler en maksimalt antall i datakatalogen.
UGYLDIG_TYPE Egenskapen har en verdi av en annen datatype enn det datakatalogen krever. Kan også indikere at feil geometritype er brukt i en geometriegenskap.
UGYLDIG_DATOFORMAT Egenskapen har en dato- eller kortdatoverdi som ikke er korrekt formatert.
UGYLDIG_GEOMETRIFORMAT Egenskapen har en geometriverdi som ikke er korrekt formatert.
UGYLDIG_GEOMETRI_SRID Egenskapen har en geometriverdi som refererer til en SRID som ikke støttes av NVDB API Skriv.
UGYLDIG_GEOMETRITRANSFORMASJON Egenskapen har en geometriverdi som ikke kunne transformeres til NVDBs koordinatreferansesystem EUREF89/UTM33.
GEOMETRI_UTENFOR_OMRISSET_AV
_EUREF89_UTM33N
Egenskapen har en geometriverdi der ett eller flere punkter er utenfor gyldighetsområdet til sone 33 av UTM-båndet.
UGYLDIG_HELTALLFORMAT Egenskapen har en heltallsverdi som ikke er korrekt formatert.
UGYLDIG_FLYTTALLFORMAT Egenskapen har en desimaltallsverdi som ikke er korrekt formatert.
UGYLDIG_KORTDATOFORMAT Egenskapen har en kortdatoverdi som ikke er korrekt formatert.
UGYLDIG_TIDFORMAT Egenskapen har en klokkeslettverdi som ikke er korrekt formatert.
UGYLDIG_TEGNFORMAT Egenskapen har en tegnverdi som ikke er korrekt formatert.
UGYLDIG_BOOLSK_FORMAT Egenskapen har en boolsk verdi som ikke er korrekt formatert.
EGENSKAPSVERDI_FINNES_ALLEREDE Egenskapen tillater multiple verdier, men har fått en ny verdi (via delvis oppdatering) som allerede finnes i NVDB.
EGENSKAPSVERDI_FINNES_IKKE Egenskapen tillater multiple verdier, men har fått slettet en verdi (via delvis oppdatering) som ikke finnes i NVDB.
EGENSKAPSVERDI_OVERLAPPER Stedfestingen har fått en ny verdi (via delvis oppdatering) som overlapper med et eksisterende stedfestingselement i NVDB.
EGENSKAPSTYPE_STØTTER_IKKE
_MULTIPLE_VERDIER
Egenskapen tillater ikke multiple verdier, men har delvis oppdatering av verdier.