NVDB API Skriv | Dokumentasjon Logo

VIKTIG! NVDB-Skriv URL uten «atlas» legges snart ned

API-referanse for oppdrag og transaksjoner

Innhold

Hente oppdrag
Søke etter oppdrag
Søke etter transaksjoner

Hente oppdrag

Henter ut detaljert beskrivelse av et oppdrag i NVDB.

Mønster

GET /nvdb/apiskriv/rest/v1/oppdrag/{id}

Request

Parametere

Ingen.

Hode
Navn Type Beskrivelse
Accept MediaType Angir ønsket media-type for responsen: application/json eller application/xml. application/xml benyttes hvis ikke annet er oppgitt.
Cookie Informasjonskapsler Angir gyldig autentiseringstoken. NB! Under avvikling.
Authorization Autentiseringstoken Bearer med id-token fra OpenId Connect.
X-Client Tekst Angir navnet på klientapplikasjonen.
X-Request-ID UUID Angir unik korrelasjonsidentifikator for requesten.
Eksempel
GET /nvdb/apiskriv/rest/v1/oppdrag/3466724 HTTP/1.1
Accept: application/xml
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJraWQiOiJrV3Y5elBvNUdsUUxqam1CTkdHQW1hMmtRMmM9IiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ...
X-Client: MinKlientApplikasjon
X-Request-ID: edf1f9eb-38dd-46e3-a250-52b810277b18

Respons

Hode
Navn Type Beskrivelse
Content-Type MediaType Angir media-type for payload: application/json eller application/xml
Payload

Entitet av type Oppdrag.

Eksempel
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/xml; charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<oppdrag xmlns="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/task/v1" xmlns:ns2="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/common/v1" id="3466724">
 <typeId>24598</typeId>
 <navn>Fylkes- og kommunale veger</navn>
 <beskrivelse>Øvrige veger: bare for kommunale veger</beskrivelse>
 <sluttidspunkt>2016-09-20T07:13:31Z</sluttidspunkt>
 <bruker id="42">
  <brukernavn>olanor</brukernavn>
  <fulltNavn>Ola Nordmann</fulltNavn>
 </bruker>
 <tjenesteregel>VEGNETTSOPPDRAG</tjenesteregel>
 <ressurser>
  <ressurs rel="self" src="https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v1/oppdrag/3466724"/>
  <ressurs rel="transaksjoner" src="https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v1/transaksjon?oppdragId=3466724"/>
 </ressurser>
</oppdrag>


Søke etter oppdrag

Henter en liste av oppdrag i NVDB som tilfredsstiller angitte søkekriterier.

Mønster

GET /nvdb/apiskriv/rest/v1/oppdrag
  ?antall={tall}
  &start={tall}
  &sorterPå={feltnavn}
  &sorterStigende={JA/NEI}
  &fraDato={dato}
  &eier={navn}
  &tjenesteregel={kode}

Request

Parametere
Navn Type Beskrivelse
antall Heltall Angir ønsket antall oppdrag i responsen (sidestørrelse). Maksimumsverdi er 1000.
start Heltall Angir indeksverdi (1-basert) for første oppdrag (sidestart).
sorterPå Tekst Angir sortingsnøkkel. Tillatte verdier: BRUKERNAVN og TID.
sorterStigende Boolsk Angir om oppdragene skal sorteres stigende.
fraDato Dato Angir tidligste dato for ønskede oppdrag.
eier Tekst Angir brukernavn til eier av ønskede oppdrag.
tjenesteregel Tekst Angir tjenesteregel til ønskede oppdrag. Gyldige verdier defineres av typen Tjenesteregel.
Hode
Navn Type Beskrivelse
Accept MediaType Angir ønsket media-type for responsen: application/json eller application/xml. application/xml benyttes hvis ikke annet er oppgitt.
Cookie Informasjonskapsler Angir gyldig autentiseringstoken. NB! Under avvikling.
Authorization Autentiseringstoken Bearer med id-token fra OpenId Connect.
X-Client Tekst Angir navnet på klientapplikasjonen.
X-Request-ID UUID Angir unik korrelasjonsidentifikator for requesten.
Eksempel
GET /nvdb/apiskriv/rest/v1/oppdrag?antall=1&eier=olanor HTTP/1.1
Accept: application/xml
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJraWQiOiJrV3Y5elBvNUdsUUxqam1CTkdHQW1hMmtRMmM9IiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ...
X-Client: MinKlientApplikasjon
X-Request-ID: edf1f9eb-38dd-46e3-a250-52b810277b18

Respons

Hode
Navn Type Beskrivelse
Content-Type MediaType Angir media-type for payload: application/json eller application/xml
Payload

Entitet av type OppdragListe.

Eksempel
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/xml; charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<oppdragliste xmlns="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/task/v1" xmlns:ns2="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/common/v1" antallTotalt="4951115">
 <oppdrag id="3466724">
  <typeId>24598</typeId>
  <navn>Fylkes- og kommunale veger</navn>
  <beskrivelse>Øvrige veger: bare for kommunale veger</beskrivelse>
  <sluttidspunkt>2016-09-20T07:13:31Z</sluttidspunkt>
  <bruker id="42">
   <brukernavn>olanor</brukernavn>
   <fulltNavn>Ola Nordmann</fulltNavn>
  </bruker>
  <tjenesteregel>VEGNETTSOPPDRAG</tjenesteregel>
  <ressurser>
   <ressurs rel="self" src="https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v1/oppdrag/3466724"/>
   <ressurs rel="transaksjoner" src="https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v1/transaksjon?oppdragId=3466724"/>
  </ressurser>
 </oppdrag>
</oppdragliste>


Søke etter transaksjoner

Henter en liste av transaksjoner i NVDB som tilfredsstiller angitte søkekriterier.

Mønster

GET /nvdb/apiskriv/rest/v1/transaksjon
  ?antall={tall}
  &start={tall}
  &sorterPå={feltnavn}
  &sorterStigende={JA/NEI}
  &endringssettId={id}
  &oppdragId={id}
  &vegobjektId={id}
  &nettelementId={id}
  &fraDato={dato}
  &eier={navn}

Request

Parametere
Navn Type Beskrivelse
antall Heltall Angir ønsket antall transaksjoner i responsen (sidestørrelse). Maksimumsverdi er 1000.
start Heltall Angir indeksverdi (1-basert) for første transaksjon (sidestart).
sorterPå Tekst Angir sortingsnøkkel. Tillatte verdier: BRUKERNAVN og TID.
sorterStigende Boolsk Angir om transaksjonene skal sorteres stigende.
endringssettId UUID Angir id for endringssettet en ønsker transaksjonen for.
oppdragId Heltall Angir id for oppdraget en ønsker transaksjonene for.
vegobjektId Heltall Angir id for vegobjektet en ønsker transaksjonene for.
nettelementId Heltall Angir id for nettelementet en ønsker transaksjonene for.
fraDato Dato Angir tidligste dato for ønskede transaksjoner.
eier Tekst Angir brukernavn til eier av ønskede transaksjoner.

Minst én av parametrene endringssettId, oppdragId, vegobjektId og nettelementId må angis. Men parameter endringssettId og oppdragId kan ikke brukes samtidig. Samme begrensning gjelder for parameter vegobjektId og nettelementId

Hode
Navn Type Beskrivelse
Accept MediaType Angir ønsket media-type for responsen: application/json eller application/xml. application/xml benyttes hvis ikke annet er oppgitt.
Cookie Informasjonskapsler Angir gyldig autentiseringstoken. NB! Under avvikling.
Authorization Autentiseringstoken Bearer med id-token fra OpenId Connect.
X-Client Tekst Angir navnet på klientapplikasjonen.
X-Request-ID UUID Angir unik korrelasjonsidentifikator for requesten.
Eksempel
GET /nvdb/apiskriv/rest/v1/transaksjon?antall=1&eier=olanor HTTP/1.1
Accept: application/xml
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJraWQiOiJrV3Y5elBvNUdsUUxqam1CTkdHQW1hMmtRMmM9IiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ...
X-Client: MinKlientApplikasjon
X-Request-ID: edf1f9eb-38dd-46e3-a250-52b810277b18

Respons

Hode
Navn Type Beskrivelse
Content-Type MediaType Angir media-type for payload: application/json eller application/xml
Payload

Entitet av type TransaksjonListe.

Eksempel
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/xml; charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<transaksjoner xmlns="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/transaction/v1" xmlns:ns2="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/common/v1" antallTotalt="1">
 <transaksjon>
  <oppdragId>3466724</oppdragId>
  <tidspunkt>2016-09-20T09:12:46</tidspunkt>
  <brukernavn>olanor</brukernavn>
  <objekttyper>
   <objekttype>
    <typeId>83</typeId>
    <objekttype>VEGOBJEKT</objekttype>
    <objekter>
     <objekt>
      <objektId>737948714</objektId>
      <transaksjonstype>NY</transaksjonstype>
      <objektversjon>1</objektversjon>
      <startdato>2016-09-20</startdato>
      <ressurser>
       <ressurs rel="objekt" src="https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v3/les/vegobjekt/83/737948714/1"/>
      </ressurser>
     </objekt>
    </objekter>
   </objekttype>
  </objekttyper>
  <ressurser>
   <ressurs rel="oppdrag" src="https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v1/oppdrag/3466723"/>
  </ressurser>
 </transaksjon>
</transaksjoner>