NVDB API Skriv | Dokumentasjon Logo

VIKTIG! NVDB-Skriv URL uten «atlas» legges snart ned

Om Datafangst

Datafangst er et web-basert system for innsending, kontroll, redigering, og registrering i NVDB. Systemet tar i mot GPS-stedfestede data for alle vegobjekter konstruert eller endret under et vegbyggingsprosjekt.

Entrepenører er pålagt å levere data fra vegprosjekter til Statens Vegvesen for registrering i NVDB. Data fra entrepenørene må kvalitetssikret og etterbehandles før de kan skrives til NVDB.

I Datafangst kan entrepenører laste opp SOSI-filer og få dem validert mot Datakatalogen, men den endelige registreringen av dataene til NVDB må gjøres av dataforvaltere hos Statens Vegvesen.

Release notes for Datafangst oppdateres her.

Tradisjonelt har data blitt levert på SOSI-format. I tillegg til å støtte opplasting av SOSI-filer til NVDB og FKB, har Datafangst også et API for å sende inn vegobjekter som geoJSON, se Datafangst-API.

Definisjoner

Før vi beskriver normal arbeidsflyt i Datafangst og APIet definerer vi noen termer som er brukt i NVDB-domenet. Engelsk oversettelse i parantes.

Roller og tilganger i Datafangst

Dataforvalter

Medlem på kontrakt

Oppretting av Datafangst-bruker kan gjøres fritt i Statens Vegvesen. Brukere i fylkeskommune og kommune som skal ha bruker må ta kontakt med sin IT-organisasjon. Brukere som kun skal laste opp data på en kontrakt inviteres med på den enkelte kontrakt av den ansvarlige for kontrakt.

Dataflyt i Datafangst

Dataflyt i Datafangst

Innsending av data og eventuell registrering av «Ferdigvegsdata» følger en definert arbeidsflyt som nå vil bli beskrevet.

  1. Dataforvalter oppretter en kontrakt i webgrensesnittet.
  2. Dataforvalter konfigurerer kontrakten ved å definere dens objektliste og hvilke brukere som skal ha tilgang til den.
  3. Data lastes opp til kontrakten via nettleser eller API.
  4. Innsendte data blir validert synkront. Webgrensesnittet poller etter endringer og viser en spinner, ved bruk at API må en selv håndtere polling. De valideringer som blir gjort er blant andre attributt- og geometrivalidering mot Datakatalogen. Det blir også utført automatisk stedfesting på vegnettet, men denne informasjonen er bare tilgjengelig for dataforvaltere i webgrensesnittet,
  5. Gjennomgang av innsendte data, dataforvalter går gjennom data i webgrensesnittet. Entrepenører er ikke påkrevd å levere alle attributter som er påkrevd for registrering i NVDB, disse attributtene må Dataforvalter legge til etter innsending. Dataforvalter og andre prosjektdeltakere har mulighet til å legge til kommentarer på alle vegobjekter og vegobjekttyper, samt overordnede kommentarer for kontrakten. Dataforvalter har mulighet til å markere kommentarer som feil som innsender må ordne og deretter sende inn de aktuelle vegobjektene på nytt.
  6. Om den automatiske stedfestingen av objekter ikke er konklusiv må dataforvalter utføre denne manuelt. Objekter som hører sammen (f eks en skiltplate sitter alltid på et skiltpunkt) må kobles sammen av dataforvalter.
  7. Registrering til NVDB. Når alle data er godkjent og eventuelle valideringsfeil er rettet kan de sendes til NVDB. Denne opersjonen er ikke enda fullt støttet i Datafangst per oktober 2017, men den vil komme på neste release, som er godt på vei.