NVDB API Skriv | Dokumentasjon Logo

VIKTIG! NVDB-Skriv URL uten «atlas» legges snart ned

API-referanse for endringssett

Innhold

Validere et endringssett
Registrere et endringssett
Starte behandling av endringssett
Kansellere behandling av et endringssett
Restarte behandling av et endringssett
Hente fremdriftskoden for et endringssett
Hente fremdrifts- og årsakskoden for et endringssett
Hente status for et endringssett
Hente endringssett
Søke etter endringssett

Validere et endringssett

Dette kommando-endepunktet gjør det mulig å kontrollere innholdet i et endringssett syntaktisk før registrering og behandling. Det gjøres bare validering av velformethet og om vegobjektene er beskrevet i tråd med datakatalogen. Kontroll av relasjonelle styringsparametere og annen mer kompleks validering som krever sammenstilling med eksisterende data i NVDB utføres ikke. Et endringssett som godkjennes av dette endepunktet vil derfor fortsatt kunne avvises ved dypere validering under behandling.

Dette endepunktet gir synkron respons og medfører ingen endringer i NVDB.

Mønster

POST /rest/v3/endringssett/validator
   ?skipLocation={JA|NEI}
   &skipAssociations={JA|NEI}
   &useObjectList={JA|NEI}

Request

Parametere
Navn Type Beskrivelse
skipLocation Boolsk Angir om stedfestingen skal valideres
skipAssociations Boolsk Angir om assosiasjoner skal valideres
useObjectList Boolsk Angir om validering skal gjøres mot objektlista i stedet for datakatalogen
Hode
Navn Type Beskrivelse
Content-Type MediaType Angir media-type for payload: application/json eller application/xml
Accept MediaType Angir ønsket media-type for responsen: application/json eller application/xml. Content-Type benyttes hvis ikke annet er oppgitt.
Cookie Informasjonskapsler Angir gyldig autentiseringstoken. NB! Under avvikling.
Authorization Autentiseringstoken Bearer med id-token fra OpenId Connect.
X-Client Tekst Angir navnet på klientapplikasjonen
X-Request-ID UUID Angir unik korrelasjonsidentifikator for requesten.
Payload

Entitet av type Endringssett.

Eksempel
POST /rest/v3/endringssett/validator HTTP/1.1
Content-Type: application/xml
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJraWQiOiJrV3Y5elBvNUdsUUxqam1CTkdHQW1hMmtRMmM9IiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ...
X-Client: MinKlientApplikasjon
X-Request-ID: edf1f9eb-38dd-46e3-a250-52b810277b18

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<endringssett xmlns="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/changeset/v3">
 <datakatalogversjon>2.20</datakatalogversjon> 
 <registrer>
  <vegobjekter>
   <vegobjekt typeId="581" tempId="tunnel#1">
    <gyldighetsperiode>
     <startdato>2020-01-01</startdato>
    </gyldighetsperiode>
    <egenskaper>
     <egenskap typeId="5225">
      <verdi>Grevlingtunnelen</verdi>
     </egenskap>
     <egenskap typeId="0">
      <verdi>xyz</verdi>
     </egenskap>
    </egenskaper>
    <stedfesting>
     <punkt veglenkesekvensNvdbId="1125766" posisjon="0.3"/>
    </stedfesting>
   </vegobjekt>
  </vegobjekter>
 </registrer>
</endringssett>

Respons

Hode
Navn Type Beskrivelse
Content-Type MediaType Angir media-type for payload: application/json eller application/xml
Payload

Entitet av type Status.

Dersom endringssettet ble godkjent vil subelementet <fremdrift> angi UTFØRT. Dersom det ble funnet feil angis dette med verdien AVVIST og feilene beskrives i detalj under subelementet <resultat>. Uavhengig av valideringsresultat vil HTTP-statuskode alltid være 200 OK.

Eksempel
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/xml; charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<status xmlns="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/changeset/v3">
 <mottatt>2020-05-29T09:54:45.886</mottatt>
 <fremdrift>AVVIST</fremdrift>
 <fremdriftOppdatert>2020-05-29T09:54:45.885</fremdriftOppdatert>
 <avvistårsak>VALIDERINGSFEIL</avvistårsak>
 <etterbehandling>
  <tilgjengeligILes>false</tilgjengeligILes>
 </etterbehandling>
 <resultat>
  <feil/>
  <advarsler/>
  <notabener/>
  <vegobjekter>
   <vegobjekt tempId="tunnel#1">
    <feil>
     <feil kode="UKJENT_EGENSKAPSTYPE">
      <melding>Egenskapstypen 0 finnes ikke i datakatalogen</melding>
      <referanse>https://datakatalogen.vegdata.no/581</referanse>
      <egenskapTypeId>0</egenskapTypeId>
     </feil>
    </feil>
    <advarsler/>
    <notabener/>
   </vegobjekt>
  </vegobjekter>
 </resultat>
 <eier>exttxa</eier>
 <klient>MinKlientApplikasjon</klient>
 <apiversjon>3</apiversjon>
 <transaksjon/>
</status>


Registrere et endringssett

Registrerer et endringssett i NVDB API Skriv sin lokale database. Behandling av endringssettet starter imidlertid ikke før eksplisitt start-kommando sendes.

Mønster

POST /rest/v3/endringssett

Request

Hode
Navn Type Beskrivelse
Content-Type MediaType Angir media-type for payload: application/json eller application/xml.
Accept MediaType Angir ønsket media-type for responsen: application/json eller application/xml. Content-Type benyttes hvis ikke annet er oppgitt.
Cookie Informasjonskapsler Angir gyldig autentiseringstoken. NB! Under avvikling.
Authorization Autentiseringstoken Bearer med id-token fra OpenId Connect.
X-Client Tekst Angir navnet på klientapplikasjonen.
X-Request-ID UUID Angir unik korrelasjonsidentifikator for requesten.
X-NVDB-DryRun Boolsk Angir om dette er en prøvekjøring (gjør ingen endringer i NVDB) av et endringssett.
X-NVDB-DryRun-NoLocking Boolsk Som over, men unnlater å etablere låser i NVDB.
X-NVDB-Delay Heltall Angir antall sekunder behandlingen skal vente mellom fullført validering og (eventuelt) effektuering i NVDB. Benyttes kun til testformål.
Payload

Ingen.

Eksempel
POST /rest/v3/endringssett HTTP/1.1
Content-Type: application/xml
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJraWQiOiJrV3Y5elBvNUdsUUxqam1CTkdHQW1hMmtRMmM9IiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ...
X-Client: MinKlientApplikasjon
X-Request-ID: edf1f9eb-38dd-46e3-a250-52b810277b18

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<endringssett xmlns="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/changeset/v3">
 <datakatalogversjon>2.20</datakatalogversjon> 
 <registrer>
  <vegobjekter>
   <vegobjekt typeId="581" tempId="tunnel#1">
    <gyldighetsperiode>
     <startdato>2020-01-01</startdato>
    </gyldighetsperiode>
    <egenskaper>
     <egenskap typeId="5225">
      <verdi>Grevlingtunnelen</verdi>
     </egenskap>
    </egenskaper>
    <stedfesting>
     <punkt veglenkesekvensNvdbId="1125766" posisjon="0.3"/>
    </stedfesting>
   </vegobjekt>
  </vegobjekter>
 </registrer>
</endringssett>

Respons

Hode
Navn Type Beskrivelse
Content-Type MediaType Angir media-type for payload: application/json eller application/xml
Location URI Angir hvor endringssettet kan hentes.
Payload

Entitet av type Ressurser.

Inneholder URIer for requester som den nye endringssettressursen kan anropes med.

Eksempel
HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/xml; charset=UTF-8
Location: https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v3/endringssett/63de0209-18b3-43d7-9944-69a3bc6d4037

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ressurser xmlns="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/changeset/v3">
 <ressurs rel="self" src="https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v3/endringssett/63de0209-18b3-43d7-9944-69a3bc6d4037"/>
 <ressurs rel="start" src="https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v3/endringssett/63de0209-18b3-43d7-9944-69a3bc6d4037/start"/>
 <ressurs rel="kanseller" src="https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v3/endringssett/63de0209-18b3-43d7-9944-69a3bc6d4037/kanseller"/>
 <ressurs rel="status" src="https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v3/endringssett/63de0209-18b3-43d7-9944-69a3bc6d4037/status"/>
 <ressurs rel="fremdrift" src="https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v3/endringssett/63de0209-18b3-43d7-9944-69a3bc6d4037/fremdrift"/>
</ressurser>


Starte behandling av endringssett

Endepunktet anropes for å starte behandling av et registrert endringssett. Behandlingen utføres asynkront ved at endringssettet legges i en arbeidskø før responsen leveres. Flere separate prosesser jobber i bakgrunnen med å hente endringssett fra køen og gjennomføre behandling av disse. For å monitorere fremdriften i behandlingen må klienten polle jevnlig på fremdrift-URIen. Når behandlingen er fullført, kan detaljert behandlingsresultat hentes med status-URIen.

Mønster

POST /rest/v3/endringssett/{id}/start

Request

Hode
Navn Type Beskrivelse
Accept MediaType Angir ønsket media-type for responsen: application/json eller application/xml. application/xml benyttes hvis ikke annet er oppgitt.
Cookie Informasjonskapsler Angir gyldig autentiseringstoken. NB! Under avvikling.
Authorization Autentiseringstoken Bearer med id-token fra OpenId Connect.
X-Client Tekst Angir navnet på klientapplikasjonen.
X-Request-ID UUID Angir unik korrelasjonsidentifikator for requesten.
Eksempel
POST /rest/v3/endringssett/63de0209-18b3-43d7-9944-69a3bc6d4037/start HTTP/1.1
Accept: application/xml
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJraWQiOiJrV3Y5elBvNUdsUUxqam1CTkdHQW1hMmtRMmM9IiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ...
X-Client: MinKlientApplikasjon
X-Request-ID: edf1f9eb-38dd-46e3-a250-52b810277b18

Respons

Hode
Navn Type Beskrivelse
Content-Type MediaType Angir media-type for payload: application/json eller application/xml
Payload

Entitet av type Ressurser.

Inneholder relevante URIer for requester som endringssettressursen kan anropes med.

Eksempel
HTTP/1.1 202 Accepted
Content-Type: application/xml; charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ressurser xmlns="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/changeset/v3">
 <ressurs rel="fremdrift" src="https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v3/endringssett/63de0209-18b3-43d7-9944-69a3bc6d4037/fremdrift"/>
 <ressurs rel="status" src="https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no//rest/v3/endringssett/63de0209-18b3-43d7-9944-69a3bc6d4037/status"/>
 <ressurs rel="self" src="https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v3/endringssett/63de0209-18b3-43d7-9944-69a3bc6d4037"/>
</ressurser>


Kansellere behandling av et endringssett

Kansellerer et endringssett og markerer at det kan slettes fra NVDB API Skriv sin lokale database. Et endringssett som er ferdigbehandlet kan ikke kanselleres. Et endringssett med fremdriftskode BEHANDLES kan kanselleres så lenge det ikke er i er sluttfasen av behandlingen der data blir skrevet til NVDB.

Mønster

POST /nvdb/apiskriv/rest/v3/endringssett/{id}/kanseller

Request

Hode
Navn Type Beskrivelse
Accept MediaType Angir ønsket media-type for responsen: application/json eller application/xml. application/xml benyttes hvis ikke annet er oppgitt.
Cookie Informasjonskapsler Angir gyldig autentiseringstoken. NB! Under avvikling.
Authorization Autentiseringstoken Bearer med id-token fra OpenId Connect.
X-Client Tekst Angir navnet på klientapplikasjonen.
X-Request-ID UUID Angir unik korrelasjonsidentifikator for requesten.

Payload

Ingen.

Eksempel
POST /nvdb/apiskriv/rest/v3/endringssett/63de0209-18b3-43d7-9944-69a3bc6d4037/kanseller HTTP/1.1
Accept: application/xml
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJraWQiOiJrV3Y5elBvNUdsUUxqam1CTkdHQW1hMmtRMmM9IiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ...
X-Client: MinKlientApplikasjon
X-Request-ID: edf1f9eb-38dd-46e3-a250-52b810277b18

Respons

Hode
Navn Type Beskrivelse
Content-Type MediaType Angir media-type for payload: application/json eller application/xml
Payload

Entitet av type Ressurser.

Inneholder relevante URIer for requester som endringssettressursen kan anropes med.

Eksempel
HTTP/1.1 202 Accepted
Content-Type: application/xml; charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ressurser xmlns="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/changeset/v3">
 <ressurs rel="status" src="https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v3/endringssett/63de0209-18b3-43d7-9944-69a3bc6d4037/status"/>
 <ressurs rel="self" src="https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v3/endringssett/63de0209-18b3-43d7-9944-69a3bc6d4037"/>
</ressurser>


Restarte behandling av et endringssett

Brukes for å starte nytt forsøk på behandling av et endringssett med fremdriftskoden VENTER. Normalt vil slike endringssett bli restartet automatisk etter en rimelig pause. Denne ventetiden settes av NVDB API Skriv basert på hvilken venteårsak det er og hvor mange ganger endringssettet har blitt forsøkt restartet tidligere. Klienter har derfor sjelden behov for å restarte eksplisitt.

Mønster

POST /nvdb/apiskriv/rest/v3/endringssett/{id}/restart

Request

Hode
Navn Type Beskrivelse
Accept MediaType Angir ønsket media-type for responsen: application/json eller application/xml. application/xml benyttes hvis ikke annet er oppgitt.
Cookie Informasjonskapsler Angir gyldig autentiseringstoken. NB! Under avvikling.
Authorization Autentiseringstoken Bearer med id-token fra OpenId Connect.
X-Client Tekst Angir navnet på klientapplikasjonen.
X-Request-ID UUID Angir unik korrelasjonsidentifikator for requesten.
Payload

Ingen.

Eksempel
POST /nvdb/apiskriv/rest/v3/endringssett/63de0209-18b3-43d7-9944-69a3bc6d4037/restart HTTP/1.1
Accept: application/xml
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJraWQiOiJrV3Y5elBvNUdsUUxqam1CTkdHQW1hMmtRMmM9IiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ...
X-Client: MinKlientApplikasjon
X-Request-ID: edf1f9eb-38dd-46e3-a250-52b810277b18

Respons

Hode
Navn Type Beskrivelse
Content-Type MediaType Angir media-type for payload: application/json eller application/xml
Payload

Entitet av type Ressurser.

Inneholder relevante URIer for requester som endringssettressursen kan anropes med.

Eksempel
HTTP/1.1 202 Accepted
Content-Type: application/xml; charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ressurser xmlns="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/changeset/v3">
 <ressurs rel="fremdrift" src="https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v3/endringssett/63de0209-18b3-43d7-9944-69a3bc6d4037/fremdrift"/>
 <ressurs rel="status" src="https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v3/endringssett/63de0209-18b3-43d7-9944-69a3bc6d4037/status"/>
 <ressurs rel="self" src="https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v3/endringssett/63de0209-18b3-43d7-9944-69a3bc6d4037"/>
</ressurser>


Hente fremdriftskoden for et endringssett

Gir informasjon om fremdriften av behandlingen av et endringssett i form av en fremdriftskode. Brukes til hyppig monitorering (polling) av et endringssett under behandling. Klienter må avpasse pollefrekvensen i tråd med anbefalt nøkkel.

Mønster

GET /nvdb/apiskriv/rest/v3/endringssett/{id}/fremdrift

Request

Hode
Navn Type Beskrivelse
Accept MediaType Angir ønsket media-type for responsen: application/json eller application/xml. application/xml benyttes hvis ikke annet er oppgitt.
Cookie Informasjonskapsler Angir gyldig autentiseringstoken. NB! Under avvikling.
Authorization Autentiseringstoken Bearer med id-token fra OpenId Connect.
X-Client Tekst Angir navnet på klientapplikasjonen.
X-Request-ID UUID Angir unik korrelasjonsidentifikator for requesten.
Eksempel
GET /nvdb/apiskriv/rest/v3/endringssett/63de0209-18b3-43d7-9944-69a3bc6d4037/fremdrift HTTP/1.1
Accept: application/xml
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJraWQiOiJrV3Y5elBvNUdsUUxqam1CTkdHQW1hMmtRMmM9IiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ...
X-Client: MinKlientApplikasjon
X-Request-ID: edf1f9eb-38dd-46e3-a250-52b810277b18

Respons

Hode
Navn Type Beskrivelse
Content-Type MediaType Angir media-type for payload: application/json eller application/xml
Payload

Entitet av type Fremdrift.

Eksempel
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/xml; charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<fremdrift xmlns="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/changeset/v3">BEHANDLES</fremdrift>


Hente fremdrifts- og årsakskoden for et endringssett

Samme som over, men gir i tillegg med venteårsak dersom fremdriftskoden er VENTER og avvistårsak når fremdriftskoden er AVVIST. Klienter må avpasse pollefrekvensen i tråd med anbefalt nøkkel.

Mønster

GET /nvdb/apiskriv/rest/v3/endringssett/{id}/fremdriftOgÅrsak

Request

Hode
Navn Type Beskrivelse
Cookie Informasjonskapsler Angir gyldig autentiseringstoken. NB! Under avvikling.
Authorization Autentiseringstoken Bearer med id-token fra OpenId Connect.
X-Client Tekst Angir navnet på klientapplikasjonen.
X-Request-ID UUID Angir unik korrelasjonsidentifikator for requesten.
Eksempel
GET /nvdb/apiskriv/rest/v3/endringssett/63de0209-18b3-43d7-9944-69a3bc6d4037/fremdriftOgÅrsak HTTP/1.1
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJraWQiOiJrV3Y5elBvNUdsUUxqam1CTkdHQW1hMmtRMmM9IiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ...
X-Client: MinKlientApplikasjon
X-Request-ID: edf1f9eb-38dd-46e3-a250-52b810277b18

Respons

Hode
Navn Type Beskrivelse
Content-Type MediaType Angir media-type for payload: alltid text/plain
Payload

Tekst bestående av fremdriftskode og dersom denne er VENTER eller AVVIST, kolon etterfulgt av venteårsak eller avvistårsak

Eksempel
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/plain

AVVIST:VALIDERINGSFEIL


Hente status for et endringssett

Gir detaljert informasjon om behandlingstatus for et endringssett, inkludert valideringsresultat. Endepunktet skal primært brukes for ferdigbehandlede endringssett eller endringssett med fremdriftskode VENTER.

Mønster

GET /nvdb/apiskriv/rest/v3/endringssett/{id}/status
  ?inkluderResultat={JA|NEI}
  &inkluderVarsler={JA|NEI}

Request

Parametere
Navn Type Beskrivelse
inkluderResultat Boolsk Angir om <resultat>-elementet skal inkluderes i responsen. Hvis NEI leveres kun metadata om endringssettet. Standardverdi: JA.
inkluderVarsler Boolsk Angir om valideringsvarsler (feil, advarsler og notabener) skal inkluderes i <resultat>-elementet. Standardverdi: JA.
Hode
Navn Type Beskrivelse
Accept MediaType Angir ønsket media-type for responsen: application/json eller application/xml. application/xml benyttes hvis ikke annet er oppgitt.
Cookie Informasjonskapsler Angir gyldig autentiseringstoken. NB! Under avvikling.
Authorization Autentiseringstoken Bearer med id-token fra OpenId Connect.
X-Client Tekst Angir navnet på klientapplikasjonen.
X-Request-ID UUID Angir unik korrelasjonsidentifikator for requesten.
Eksempel
GET /nvdb/apiskriv/rest/v3/endringssett/8ff65469-2424-4ed2-8b58-a5a2a3c7a408/status HTTP/1.1
Accept: application/xml
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJraWQiOiJrV3Y5elBvNUdsUUxqam1CTkdHQW1hMmtRMmM9IiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ...
X-Client: MinKlientApplikasjon
X-Request-ID: edf1f9eb-38dd-46e3-a250-52b810277b18

Respons

Hode
Navn Type Beskrivelse
Content-Type MediaType Angir media-type for payload: application/json eller application/xml
Payload

Entitet av type Status.

Dersom endringssettet ble utført og effektuert i NVDB vil tildelte id’er for registrerte vegobjekter angis i <resultat> -elementet.

Eksempel
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/xml; charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<status xmlns="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/changeset/v3">
 <mottatt>2020-05-29T12:27:15.108</mottatt>
 <fremdrift>UTFØRT</fremdrift>
 <fremdriftOppdatert>2020-05-29T12:27:17.514</fremdriftOppdatert>
 <resultat>
  <feil/>
  <advarsler/>
  <notabener/>
  <vegobjekter>
   <vegobjekt tempId="tunnel#1" nvdbId="4587234667" versjon="1">
    <feil/>
    <advarsler/>
    <notabener/>
   </vegobjekt>
  </vegobjekter>
 </resultat>
 <eier>exttxa</eier>
 <klient>MinKlientApplikasjon</klient>
 <apiversjon>3</apiversjon>
 <transaksjon>
  <oppdragId>14534547</oppdragId>
  <tidspunkt>2020-05-29T10:27:17</tidspunkt>
 </transaksjon>
 <ressurser>
  <ressurs rel="self" src="https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v3/endringssett/8ff65469-2424-4ed2-8b58-a5a2a3c7a408/status"/>
  <ressurs rel="endringssett" src="https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v3/endringssett/8ff65469-2424-4ed2-8b58-a5a2a3c7a408"/>
  <ressurs rel="oppdrag" src="https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v1/oppdrag/14534547"/>
 </ressurser>
</status>


Hente endringssett

Henter ut innhold og metadata for et registrert endringssett.

Mønster

GET /nvdb/apiskriv/rest/v3/endringssett/{id}
  ?inkluderResultat={JA|NEI}
  &inkluderVarsler={JA|NEI}

Request

Parametere
Navn Type Beskrivelse
inkluderResultat Boolsk Angir om subelementet <resultat> skal inkluderes under <status> i responsen. Hvis NEI leveres kun metadata om endringssettet i <status>. Standardverdi: JA.
inkluderVarsler Boolsk Angir om valideringsvarsler (feil, advarsler og notabener) skal inkluderes i subelementet <resultat> under <status>. Standardverdi: JA.
Hode
Navn Type Beskrivelse
Accept MediaType Angir ønsket media-type for responsen: application/json eller application/xml. application/xml benyttes hvis ikke annet er oppgitt.
Cookie Informasjonskapsler Angir gyldig autentiseringstoken. NB! Under avvikling.
Authorization Autentiseringstoken Bearer med id-token fra OpenId Connect.
X-Client Tekst Angir navnet på klientapplikasjonen.
X-Request-ID UUID Angir unik korrelasjonsidentifikator for requesten.
Eksempel
GET /nvdb/apiskriv/rest/v3/endringssett/8ff65469-2424-4ed2-8b58-a5a2a3c7a408 HTTP/1.1
Accept: application/xml
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJraWQiOiJrV3Y5elBvNUdsUUxqam1CTkdHQW1hMmtRMmM9IiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ...
X-Client: MinKlientApplikasjon
X-Request-ID: edf1f9eb-38dd-46e3-a250-52b810277b18

Respons

Hode
Navn Type Beskrivelse
Content-Type MediaType Angir media-type for payload: application/json eller application/xml
Payload

Entitet av type Endringssett.

Eksempel
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/xml; charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<endringssett xmlns="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/changeset/v3">
 <datakatalogversjon>2.20</datakatalogversjon> 
 <registrer>
  <vegobjekter>
   <vegobjekt typeId="581" tempId="tunnel#1">
    <gyldighetsperiode>
     <startdato>2020-01-01</startdato>
    </gyldighetsperiode>
    <egenskaper>
     <egenskap typeId="5225">
      <verdi>Grevlingtunnelen</verdi>
     </egenskap>
    </egenskaper>
    <stedfesting>
     <punkt veglenkesekvensNvdbId="1125766" posisjon="0.3"/>
    </stedfesting>
   </vegobjekt>
  </vegobjekter>
 </registrer>
 <status xmlns="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/changeset/v3">
  <mottatt>2020-05-29T12:27:15.108</mottatt>
  <fremdrift>UTFØRT</fremdrift>
  <fremdriftOppdatert>2020-05-29T12:27:17.514</fremdriftOppdatert>
  <resultat>
   <feil/>
   <advarsler/>
   <notabener/>
   <vegobjekter>
    <vegobjekt tempId="tunnel#1" nvdbId="4587234667" versjon="1">
     <feil/>
     <advarsler/>
     <notabener/>
    </vegobjekt>
   </vegobjekter>
  </resultat>
  <eier>exttxa</eier>
  <klient>MinKlientApplikasjon</klient>
  <apiversjon>3</apiversjon>
  <transaksjon>
   <oppdragId>14534547</oppdragId>
   <tidspunkt>2020-05-29T10:27:17</tidspunkt>
  </transaksjon>
  <ressurser>
   <ressurs rel="self" src="https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v3/endringssett/8ff65469-2424-4ed2-8b58-a5a2a3c7a408/status"/>
   <ressurs rel="endringssett" src="https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v3/endringssett/8ff65469-2424-4ed2-8b58-a5a2a3c7a408"/>
   <ressurs rel="oppdrag" src="https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v1/oppdrag/14534547"/>
  </ressurser>
 </status>
</endringssett>


Søke etter endringssett

Henter en liste av registrerte endringssett som tilfredstiller angitte søkekriterier.

Som standard leveres kun endringssett som anropende bruker eier selv. Dersom brukeren har system-admin-rollen, vil søket gjøres i samtlige endringssett uansett eier.

Mønster

GET /nvdb/apiskriv/rest/v3/endringssett
  ?antall={tall}
  &start={tall}
  &sorterPå={feltnavn}
  &sorterStigende={JA/NEI}
  &fraEpochMs={tall}
  &tilEpochMs={tall}
  &status={kode}
  &årsak={kode}
  &brukernavnEllerKlient={navn}

Request

Parametere
Navn Type Beskrivelse
antall Heltall Angir ønsket antall endringssett i responsen (sidestørrelse). Maksimumsverdi er 1000.
start Heltall Angir indeksverdi (1-basert) for første endringssett (sidestart).
sorterPå Tekst Angir sortingsnøkkel. Tillatte verdier: TID.
sorterStigende Boolsk Angir om endringssettene skal sorteres stigende.
fraEpochMs Heltall Angir første mottakstidspunkt for ønskede endringssett i form av antall millisekunder siden 1. januar 1970.
tilEpochMs Heltall Angir siste mottakstidspunkt for ønskede endringssett i form av antall millisekunder siden 1. januar 1970.
status Tekst Angir fremdriftskoden til ønskede endringssett. Gyldige verdier defineres av typen Fremdrift.
årsak Tekst Angir venteårsak eller avvistårsak til ønskede endringssett. Gyldige verdier defineres av typen VenteÅrsak og AvvistÅrsak
brukernavnEllerKlient Tekst Angir brukernavn for eier eller ansvarlig, eller registrerende klient til ønskede endringssett.
Hode
Navn Type Beskrivelse
Accept MediaType Angir ønsket media-type for responsen: application/json eller application/xml. application/xml benyttes hvis ikke annet er oppgitt.
Cookie Informasjonskapsler Angir gyldig autentiseringstoken. NB! Under avvikling.
Authorization Autentiseringstoken Bearer med id-token fra OpenId Connect.
X-Client Tekst Angir navnet på klientapplikasjonen.
X-Request-ID UUID Angir unik korrelasjonsidentifikator for requesten.
Eksempel
GET /nvdb/apiskriv/rest/v3/endringssett?antall=1 HTTP/1.1
Accept: application/xml
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJraWQiOiJrV3Y5elBvNUdsUUxqam1CTkdHQW1hMmtRMmM9IiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ...
X-Client: MinKlientApplikasjon
X-Request-ID: edf1f9eb-38dd-46e3-a250-52b810277b18

Respons

Hode
Navn Type Beskrivelse
Content-Type MediaType Angir media-type for payload: application/json eller application/xml
Payload

Entitet av type EndringssettListe.

Innholdet i endringssettet er ikke med i responsen, kun <status> -elementet (uten <resultat>).

Eksempel
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/xml; charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<endringssettliste xmlns="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/changeset/v3" antallTotalt="4">
 <endringssett id="2b0f19a0-f8ac-480d-9e4e-0e6346b17fdb">
  <status>
   <mottatt>2020-05-28T10:14:01.628</mottatt>
   <fremdrift>UTFØRT</fremdrift>
   <fremdriftOppdatert>2020-05-28T10:14:07.753</fremdriftOppdatert>
   <eier>exttxa</eier>
   <klient>MinKlientApplikasjon</klient>
   <apiversjon>3</apiversjon>
   <transaksjon>
    <oppdragId>14534547</oppdragId>
    <tidspunkt>2020-05-29T10:27:17</tidspunkt>
   </transaksjon>
   <ressurser>
    <ressurs rel="self" src="https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v3/endringssett/2b0f19a0-f8ac-480d-9e4e-0e6346b17fdb/status"/>
    <ressurs rel="endringssett" src="https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v3/endringssett/2b0f19a0-f8ac-480d-9e4e-0e6346b17fdb"/>
   </ressurser>
  </status>
  <datakatalogversjon>2.20</datakatalogversjon>
 </endringssett>
</endringssettliste>