NVDB API Skriv | Dokumentasjon Logo

API-referanse for stedfesting [BETA]

Innhold

Beregne stedfesting

Beregne stedfesting

Dette kommando-endepunktet beregner gyldig stedfesting for vegobjekter med geometriegenskap(er). Responsen kan brukes direkte på de samme vegobjektene i et endringssett.

Dersom requesten ikke angir relevante veger (vegkategori, vegfase og vegnummer) for stedfestingen, beregnes stedfestingen til nærmeste vegnett med vegkategori E, R, F eller K.

Dette endepunktet gir synkron respons. Responstiden er korrellert med antall vegobjekter i payloaden.

Mønster

POST /rest/v3/stedfest

Request

Parametere

Ingen.

Hode
Navn Type Beskrivelse
Content-Type MediaType Angir media-type for payload: application/json eller application/xml
Accept MediaType Angir ønsket media-type for responsen: application/json eller application/xml. Content-Type benyttes hvis ikke annet er oppgitt.
Cookie Informasjonskapsler Angir gyldig autentiseringstoken. NB! Under avvikling.
Authorization Autentiseringstoken Bearer med id-token fra OpenId Connect.
X-Client Tekst Angir navnet på klientapplikasjonen
X-Request-ID UUID Angir unik korrelasjonsidentifikator for requesten.
Payload

Entitet av type Stedfest.

I subelementet <parametere> kan det angis opplysninger som avgrenser eller gir hint om ønsket stedfesting. Hvert subelement er vagfritt, med mindre noe annet er angitt:

Eksempel
POST /rest/v3/stedfest HTTP/1.1
Content-Type: application/xml
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJraWQiOiJrV3Y5elBvNUdsUUxqam1CTkdHQW1hMmtRMmM9IiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ...
X-Client: MinKlientApplikasjon
X-Request-ID: edf1f9eb-38dd-46e3-a250-52b810277b18

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<stedfest xmlns="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/changeset/v3">
 <parametere>
  <maksimalAvstandTilVeg>100</maksimalAvstandTilVeg>
  <veger>
   <veg>
    <kategori>F</kategori>
    <fase>V</fase>
    <nummer>6690</nummer>
   </veg>
  </veger>
  <typeVeger>
   <typeVeg>ENKEL_BILVEG</typeVeg>
   <typeVeg>KANALISERT_VEG</typeVeg>
   <typeVeg>RAMPE</typeVeg>
   <typeVeg>RUNDKJØRING</typeVeg>
  </typeVeger>
  <beregnSideposisjon>false</beregnSideposisjon>
  <forankring>
   <srid>5973</srid>srid>
   <startWkt>POINT (270195 7041859)</startWkt>
  </forankring>
 </parametere>
 <vegobjekter>
  <vegobjekt typeId="95" tempId="skiltpunkt#1">
   <gyldighetsperiode>
    <startdato>2020-01-01</startdato>
   </gyldighetsperiode>
   <egenskaper>
    <egenskap typeId="4794">
     <geometri>
      <srid>5973</srid>srid>
      <wkt>POINT Z(270196.99 7041858.13 15.72)</wkt>
     </geometri>
    </egenskap>
   </egenskaper>
   <assosiasjoner/>
  </vegobjekt>
 </vegobjekter>
</stedfest>

Respons

Hode
Navn Type Beskrivelse
Content-Type MediaType Angir media-type for payload: application/json eller application/xml
Payload

Entitet av type StedfestingResultat.

Beregnet stedfesting for hvert vegobjekt ledsages av et <oversikt> -element med beskrivelse av veg og målt lengde (meter) for stedfestingen. Hvert stedfestingselement vil i tillegg ha et <geometri> -subelement med geometrien til vegnettet det er stedfestet på. Dette kan eventuelt brukes i klienter til å markere stedfestingen på digitale kart.

Dersom vegobjektene ikke ble godkjent av valideringen vil eventuelle feil beskrives i responsen på samme måte som i behandlingsresultatet for endringssett.

Uavhengig av om vegobjektene lot seg stedfeste eller ikke, vil HTTP-statuskode alltid være 200 OK.

Eksempel - Vellykket stedfesting
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/xml; charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<stedfestingResultat xmlns="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/changeset/v3">
 <vegobjekt tempId="skiltpunkt#1">
  <stedfesting>
   <oversikt>
    <veg>
     <kategori>F</kategori>
     <fase>V</fase>
     <nummer>6690</nummer>
    </veg>
    <lengde>0.0</lengde>
   </oversikt>
   <punkt veglenkesekvensNvdbId="2510771" posisjon="0.1429407">
    <geometri>
     <srid>5973</srid>
     <wkt>POINT (270192.0336852201 7041858.010694844)</wkt>
    </geometri>
   </punkt>
  </stedfesting>
 </vegobjekt>
</stedfestingResultat>
Eksempel - Valideringsfeil
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/xml; charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<stedfestingResultat xmlns="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/changeset/v3">
 <vegobjekt tempId="skiltpunkt#1">
  <feil>
   <feil kode="UGYLDIG_EGENSKAPSTYPE">
    <melding>Egenskapstypen Geometri, punkt (4795) er ikke del av vegobjekttypen Skiltpunkt (95)</melding>
    <referanse>https://datakatalogen.vegdata.no/95</referanse>
    <egenskapTypeId>4795</egenskapTypeId>
   </feil>
  </feil>
 </vegobjekt>
</stedfestingResultat>