NVDB API Skriv | Dokumentasjon Logo

VIKTIG! NVDB-Skriv URL uten «atlas» legges snart ned

Om NVDB

For å kunne ta i bruk NVDB API Skriv på en effektiv måte, er det en fordel å ha kunnskap om hvordan NVDBs datamodell er bygd opp.

Innhold i NVDB

NVDB inneholder Norges offisielle digitale vegnett, med både geometri og topologi. Vegen kan plasseres på kart, og det er mulig å finne en rute mellom to punkter på vegnettet.

Vegobjekter, som stedfestes til vegnettet, er den andre viktige delen av NVDB. Det finnes omlag 400 ulike typer vegobjekter, som inneholder verdifull informasjon om vegen.

Eksempler på vegobjekttyper:

Vegobjekttypene kan deles inn i to kategorier:

Datakatalogen

Hvilke typer vegobjekter som kan registreres i NVDB defineres i en egen metadatabase som kalles datakatalogen.

Datakatalogen inneholder vegobjekttyper, med tilhørende egenskapstyper, tillatte verdier og relasjoner. Det finnes også styringsparametere, som detaljert angir hvordan et objekt kan, eller ikke kan, registreres.

Alle vegobjekttyper, egenskapstyper og tillatte verdier har en unik id. Vegobjekttypen Bomstasjon har for eksempel id 45.

I NVDB API Skriv skal det brukes id, og ikke navn, når det skal angis en spesifikk vegobjekttype.

Mer informasjon

Eksempel på vegobjekt (NVDB API Les)

Et vegobjekt har en unik id, en unik url, og er av en bestemt vegobjekttype.

{
  "id": 79632559,
  "href": "https://www.vegvesen.no/nvdb/api/v2/45/79632559",
  "type": {
    "id": 45,
    "navn": "Bomstasjon"
  }
}

Egenskaper

Et vegobjekt har egenskaper med tilhørende verdier. Hver egenskapstype er angitt med navn og id, og verdi:

{
  "egenskaper": [
    {
      "id": 9409,
      "navn": "Tidsdifferensiert takst",
      "verdi": "Nei"
    },
    {
      "id": 9412,
      "navn": "Timesregel",
      "verdi": "Ja"
    },
    {
      "id": 9413,
      "navn": "Vedtatt til år",
      "verdi": 2030
    }
  ]
}

Datakatalogen inneholder informasjon om blant annet egenskapstypenes datatype, for eksempel tekst, tall eller enum. For egenskapstyper av datatype enum er det definert et sett av tillatte verdier.

Koordinater

Et vegobjekt er koordinatfestet, som gjør at det kan vises på kart. Dette kan være enten punkt-, linje- eller flategeometri. Koordinatene er lagret i projeksjonen UTM33 i NVDB-databasen, men det er også mulig å hente WGS84-koordinater gjennom NVDB API Les.

De fleste vegobjekter har en geometri som er utledet fra vegnettet, og er derfor plassert langs vegens senterlinje. Egengeometri blir imidlertid mer og mer utbredt. Om et vegobjekt har egengeometri eller ikke, er eksplisitt angitt i responsen fra NVDB API Les.

{ "geometri": "POINT Z (271441.3500267718 7039309.464531345, 0)" }

Stedfesting til vegnettet

Et vegobjekt er stedfestet til vegnettets lenke-node-struktur. Et punktobjekt er entydig stedfestet med en veglenkesekvens-id + en relativ posisjon på veglenkesekvensen mellom 0 og 1. Strekningsobjekter stedfestes med en eller flere veglenkesekvenssegmenter, definert av veglenkesekvens-id og fra- og tilposisjon. Det kan også angis egenskaper for stedfestingen: Sideposisjon, kjørefelt og retning.

Veglenkesekvensposisjonen er først og fremst nyttig for de som har bruk for objektets posisjon på det topologiske vegnettet.

{
  "stedfesting": {
    "veglenkeid": 320689,
    "posisjon": 0.25899,
    "sideposisjon": "H",
    "felt": "NULL",
    "retning": "MED",
    "kortform": "0.25899@320689"
  }
}

Vegreferanse

Et vegobjekt har vegreferanse, for eksempel Europaveg 6, E6, som er en administrativ betegnelse på vegen.

{
  "vegreferanse": {
    "fylke": 16,
    "kommune": 0,
    "kategori": "E",
    "status": "V",
    "nummer": 6,
    "hp": 1,
    "meter": 2024,
    "kortform": "5000 Ev6 hp1 m2024"
  }
}

Relasjoner

Et objekt kan ha en assosiasjon til andre objekter, oftest i form av en komposisjon. Et ordinært vegskilt består for eksempel av ett skiltpunkt, som er komponert av flere skiltplater. I NVDB kalles denne type relasjoner ofte for mor-datter-koblinger.

Historikk

Objekter i NVDB-databasen slettes som hovedregel ikke. De settes i stedet historiske, ved at det angis en sluttdato. Dersom et objekt får en ny verdi på en egenskap, slettes ikke den eksisterende egenskapsverdien fra databasen. Det opprettes i stedet en ny versjon av objektet. Den eksisterende versjonen får en sluttdato, mens den nye versjonen får en tilsvarende startdato.

Vegnett

For mer informasjon, les Håndbok V830 Nasjonalt vegreferansesystem.