NVDB API Skriv | Dokumentasjon Logo

VIKTIG! NVDB-Skriv URL uten «atlas» legges snart ned

Generator

Generator er en testklient for NVDB API Skriv. Dette er en webapplikasjon som eksponeres av NVDB API Skriv sammen med øvrige REST-endepunkter. I applikasjonen kan man sende inn forhåndsdefinerte test case, observere arbeidsflyten under behandling og til slutt inspisere behandlingsresultatet.

Formålet med Generator er å visualisere arbeidsflyten for endringssett, illustrere oppbygging av endringssettformatet for ulike oppgaver og vise hvordan ulike valideringsfeil meldes i behandlingsresultatet.

Generator

Generator er tilgjengelig på følgende URLer:

Miljø Formål URL
STM Systemtesting https://nvdbapiskriv-stm.utv.atlas.vegvesen.no/generator
ATM Akseptansetesting https://nvdbapiskriv.test.atlas.vegvesen.no/generator
PROD Produksjonsdrift https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/generator

Test case

Panelet til venstre viser en liste over forhåndsdefinerte test cases. Et test case består av et endringssett og en samling suksesskriterier (asserts) som beskriver forventet innhold i behandlingsresultatet etter at endringssettet har gått gjennom NVDB API Skriv.

Listen kan filtreres ved å angi søkeord i redigeringsfeltet over. I tillegg kan man velge mellom XML- og JSON-format på endringssettene. NVDB API Skriv støtter fortsatt versjon 2 av endringssettformatet og dette kan aktiveres med en egen nedtrekksmeny. Antall test case for versjon 2 er imidlertid betydelig mindre enn for versjon 3 siden støtte for vegnett først ble introdusert i siste versjon.

Kjøring

Når et test case aktiveres ved å klikke på det, vises tilhørende endringssett til høyre i skjermbildet. Det kan nå sendes inn for behandling av NVDB API Skriv ved å klikke Send. Generator vil da utføre korrekt arbeidsflyt ved å først registrere, deretter sende startkommando, så polle på framdriftskode og til slutt hente endelig status med behandlingsresultat. De ulike request-respons-syklusene vises med egne paneler med blå overskrift. Til slutt matches eventuelle suksesskriterier mot behandlingsresultatet og utfallet av dette vises under siste request-respons-panel.

Endringssettet sendes inn i kontekst av den brukeren som åpnet Generator-applikasjonen. For å kjøre i kontekst av en annen bruker kan denne angis i redigeringsfeltet Brukernavn.

Redigeringsfeltet som heter Forsinkelse brukes til å angi antall sekunder NVDB API Skriv skal vente etter at behandlingen av endringssettet er ferdig og før det effektueres til NVDB. Feltet brukes primært i forbindelse med feilsøk.

Avkrysningsboksen Prøvekjøring angir om endringssettet skal behandles i såkalt dry run-modus, det vil si uten at det gjennomføres databasetransaksjoner mot NVDB. Denne skal som hovedregel være avkrysset. NB! Uten avkrysning vil et gyldig endringssett bli fullstendig behandlet og NVDB blir oppdatert.

Redigering

Ved å klikke Rediger kan man gjøre endringer i det aktive endringssettet. For å tilbakestille til opprinnelig endringssett klikker man Nullstill.

Dersom man vil prøve ut et helt nytt endringssett uten å redigere test casene kan man aktivere Kladd øverst i test case-listen.

Øvrige funksjoner

Ved å klikke SQL-knappen for et test case med gyldig endringssett (uten valideringsfeil) får man generert SQL-setningen(e) som må til for å oppdatere NVDB i tråd med operasjonene i endringssettet. Merk at det er kun innholdet i endringssettet som “oversettes” til SQL. Eventuelle følgeoppdateringer som normalt legges til endringssettet under behandling er ikke med.