API-dokumentasjon

Autentisering

Identifikasjon av klienter

Alle klienter som anroper NVDB API Skriv må identifisere seg ved å angi X-Client som header i alle requester:

X-Client: NavnPåDinKlient

I versjon 2 av NVDB API Skriv var dette valgfritt, men fra versjon 3 er headeren obligatorisk.

Autentisering av brukere

Anrop fra klienter til NVDB API Skriv krever at requesten inneholder et autentiseringstoken, pakket i en cookie. Autentiseringstokenet etableres med et anrop til Statens vegvesen sin AAA-tjeneste.

Innlogging

Et autentiseringstoken etableres ved å sende inn brukernavn og passord slik:

 $ curl -d "{'username': 'olanor', 'password': 'hemmelig'}" -H "Content-Type: application/json"
   https://www.vegvesen.no/ws/no/vegvesen/ikt/sikkerhet/aaa/autentiser

Dersom passordet inneholder æ, ø, eller å må tegnsettet ISO 8859-1 brukes i requesten.

Responsen fra login inneholder tre felt:

 1. status: indikerer om autentisering var vellykket eller ikke
 2. token: selve autentiseringstokenet, eller tom dersom login feiler
 3. tokenname: Navn på token. Må brukes i cookie.
{ 
 "status": true, 
 "token": "AQIC5wM2LY4SfcyhHz1Irgsf6pbxoeuY3k9XqvbRtB4-4No.*AAJTSQACMDIAAlNLABMzMDUyMTI1NzE2ODA4ODU0OTczAAJTMQACMDM.*",
 "tokenname": "iPlanetDirectoryProOAM"
}

Validering av token

Et token varer i 6 timer, eller til klienten eksplisitt kaller logout. Klienter kan ta vare på tokenet for å slippe å autentisere før hvert kall. Klienter kan sjekke om et token fremdeles er gyldig slik:

 $ curl -d "{'token':'mitt_token'}" -H "Content-Type: application/json"
   https://www.vegvesen.no/ws/no/vegvesen/ikt/sikkerhet/aaa/validate

Responsen fra valider forteller om tokenet fremdeles er gyldig og hvilket brukernavn dette gjelder for:

{ 
 "valid": true, 
 "uid": "olanor", 
 "realm": "/external"
}

Bruk av token

Tokenets navn og verdi settes som en cookie på alle kall mot NVDB API Skriv. Eksempel-forespørsel (lister ut brukerens endringssett):

 $ curl -H "Cookie: iPlanetDirectoryProOAM= AQIC5wM2LY4SfcyhHz1Irgsf6pbxoeuY3k9XqvbRtB4-4No.*AAJTSQACMDIAAlNLABMzMDUyMTI1NzE2ODA4ODU0OTczAAJTMQACMDM.*"
   https://www.vegvesen.no/nvdb/apiskriv/rest/v3/endringssett

Utlogging

Et token kan eksplisitt invalideres ved å kalle logout med tokenet som payload:

 $ curl -d "{'token':'mitt_token'}" -H "Content-Type: application/json"
   https://www.vegvesen.no/ws/no/vegvesen/ikt/sikkerhet/aaa/logout

Påloggingsendepunkter

Oversikt over endepunkter for autentisering i ulike SVV-miljøer:

Miljø URL Cookie-name
STM https://www.utv.vegvesen.no/ws/no/vegvesen/ikt/sikkerhet/aaa/autentiser iPlanetDirectoryProOAMutv
ATM https://www.test.vegvesen.no/ws/no/vegvesen/ikt/sikkerhet/aaa/autentiser iPlanetDirectoryProOAMTP
PROD https://www.vegvesen.no/ws/no/vegvesen/ikt/sikkerhet/aaa/autentiser iPlanetDirectoryProOAM