NVDB API Skriv | Dokumentasjon Logo

VIKTIG! NVDB-Skriv URL uten «atlas» legges snart ned

Introduksjon til endringssett

Endringssett-endepunktet gjør det mulig å registrere og vedlikeholde vegobjekter og vegnett i NVDB. Siden vegnett bare kan leveres fra spesifikke vegnettsklienter fokuserer denne API-dokumentasjonen kun på vegobjekter.

Et endringssett beskriver hvilke operasjoner som skal utføres på vegobjektene. Slike operasjoner kan være registrering, oppdatering (versjonering), korrigering (feilretting), lukking og fjerning. Når endringssettet behandles gjennomgår det en rekke validerings- og kontrolltrinn før det eventuelt blir godkjent og effektuert i NVDB. Alle vegobjekter og deres egenskaper sjekkes mot kravene i datakatalogen. I tillegg kontrolleres at innholdet i endringssettet ikke kommer i konflikt med eksisterende data i NVDB. Endringssett som bryter noen av disse reglene blir avvist og klienten kan i slike tilfeller hente ut detaljerte beskrivelser av valideringsfeil for å presentere til brukeren i en eller annen form.

Størrelse

Det er for tiden ingen begrensning på antall vegobjekter i et endringssett. Store endringssett gir imidlertid lengre behandlingstid og større risiko for låsekonflikter. For best mulig generell ytelse for alle klienter anbefales derfor ikke endringssett med mer enn 1000 vegobjekter. Klienter må selv dele opp sine “jobber” i hensiktsmessige deler. Partisjonering i tid (f.eks. et endringssett per måned) og/eller områder (f.eks. et endringssett per kommune) kan være en strategi.

Asynkron behandling

Flere av behandlingstrinnene krever oppslag i eksisterende data i NVDB og vil derfor kunne ta noe tid, spesielt for klienter som registrerer eller oppdaterer mange vegobjekter samtidig. I tillegg vil selve skrivingen til NVDB også ta tid. Videre vil noen oppdateringer ikke kunne skje umiddelbart fordi data i NVDB er låst av andre klienter. Store, komplekse endringssett kan derfor ta flere minutter å behandle. Dersom APIet må vente på låser kan behandlingstiden i verste fall strekke seg over flere dager.

En konsekvens av lang behandlingstid er at endringssett må eksekveres asynkront. Dette innebærer at når klienten sender en request om behandling av et endringssett, gjøres dette i en separat prosess i NVDB API Skriv som ikke blokkerer klienten. Responsen fra requesten kommer umiddelbart og inneholder URLer som kan brukes til å hente behandlingsstatus i etterkant.

Samhandling mellom klient og API

Sekvensdiagrammet under angir hvordan en klient skal kommunisere med APIet for å registrere, starte behandling av og innhente status for et endringssett:

samhandling mellom klient og API

Arbeidsflyten i et “happy day”-scenario består av følgende steg:

  1. Klienten registrerer et nytt endringssett med en POST-request til /rest/v3/endringssett. APIet kontrollerer at det er velformet, det vil si syntaktisk og semantisk korrekt oppbygd. I så fall blir det lagret i en intern database i APIet og gitt en universelt unik identifikator (UUID).

  2. APIet responderer med en payload som inneholder URIer for de ulike aksjonene som kan utføres på den registrerte endringssett-ressursen. Typiske aksjoner kan være starte behandling, kansellere, hente behandlingsfremdrift m.fl. URIene er på formen /nvdb/apiskriv/rest/v3/endringssett/{id}/{aksjon}, der {id} markerer endringssettets tildelte identifikator.

  3. Klienten ber om at behandling starter med en POST-request uten payload til /nvdb/apiskriv/rest/v3/endringssett/{id}/start.

  4. APIet legger endringssettets id i kø for behandling i en separat prosess og responderer deretter med samme type payload som i steg 2.

  5. Endringssettet hentes fra APIets database og behandling starter. Dersom endringssettet kommer helskinnet gjennom alle valideringer blir det effektuert i NVDB.

  6. Klienten poller jevnlig på APIet for å innhente behandlingsfremdrift ved å sende en GET-request til /nvdb/apiskriv/rest/v3/endringssett/{id}/fremdrift. Gitt normal behandlingstid er polling oftere enn én gang i sekundet lite hensiktsmessig.

  7. APIet innhenter gjeldende fremdriftskode for endringssettet og responderer med denne.

  8. Klienten ser at fremdriftskoden fra APIet indikerer at endringssettet er ferdigbehandlet og ber om komplett behandlingsstatus med en GET-request til /nvdb/apiskriv/rest/v3/endringssett/{id}/status.

  9. APIet innhenter detaljert status for endringssettet, inkludert valideringsfeil dersom det ble avvist. Hvis endringssettet ble godkjent og inneholder registrering av nye vegobjekter vil status inneholde de tildelte id’ene for disse vegobjektene i NVDB. APIet responderer med innhentet status-informasjon.

Forløpet demonstreres grafisk i NVDB API Skriv sin innebygde testklient, Generator. Velg f.eks. test case 1 og klikk Send for å initiere samme forløp som i sekvensdiagrammet over.

Arbeidsflytens kompleksitet krever at klienter som integrerer med NVDB API Skriv må realisere en form for porteføljeovervåking som gjør det enkelt for brukeren å følge med på behandlingen av sine endringssett og inspisere behandingsresultatet dersom noen ble avvist. I sin enkleste form kan en slik porteføljeovervåking realiseres som en lenke til endringssettet i NVDB API Skriv sitt Kontrollpanel: /nvdb/apiskriv/kontrollpanel/#/jobs/view/{id}

Koder for behandlingsfremdrift

Et endringssett vil før, under og etter behandling gå gjennom ulike tilstander representert som fremdriftskoder:

Fremdriftskode Beskrivelse
IKKE_STARTET Endringssettet er blitt registrert, men klienten har foreløpig ikke gitt ordre om å starte behandling.
BEHANDLES Endringssettet er under behandling.
VENTER Behandling er stoppet inntil videre, som regel på grunn av hindringer i NVDB. Behandlingen vil bli forsøkt gjenopptatt automatisk.
AVVIST Behandlingen er avsluttet uten at endringssettet er effektuert i NVDB. Én eller flere valideringsfeil ble funnet.
UTFØRT Behandlingen er avsluttet og endringssettet er effektuert i NVDB.
UTFØRT_OG_ETTERBEHANDLET Oppdateringene i NVDB er fanget opp av indekseringsmotoren og er tilgjengelig via endepunktene til NVDB API Les.
KANSELLERT Behandlingen av endringssettet er kansellert. Endringssettet vil etterhvert kunne bli slettet.

Transisjonene mellom fremdriftskodene kan skisseres i et tilstandsdiagram slik:

transisjoner mellom fremdriftskoder

Hvor ofte skal klienten polle?

Når og hvor ofte klienten skal polle på endringssettets fremdrift er avhengig av den gjeldende fremdriftskoden. Følgende nøkkel anbefales:

Fremdriftskode Ventetid før neste polling
IKKE_STARTET Ingen polling.
BEHANDLES ≥ 1 sekund. Økes gradvis ved langvarig behandling.
VENTER ≥ 1 sekund dersom endringssettet ikke har vært innom BEHANDLES, ellers ≥ 1 minutt.
AVVIST Teminaltilstand, ingen polling.
UTFØRT ≥ 1 minutt dersom klienten skal hente ut oppdaterte data fra NVDB API Les, ellers ingen polling.
UTFØRT_OG_ETTERBEHANDLET Teminaltilstand, ingen polling.
KANSELLERT Teminaltilstand, ingen polling.